Open Putte gaat resoluut voor een ander Putte. Samen zetten we in op 6 thema’s. Ons volledig verkiezingsprogramma kan je alvast hier vinden

Een betere dienstverlening en meer inspraak

 • Per deelgemeente oprichting van een kernraad die een eigen kernbudget krijgt dat mag ingezet worden voor culturele, sociale activiteiten en voor de inrichting van de deelgemeente. De kernraad houdt mee de vinger aan de pols in elke deelgemeente.
 • Per deelgemeente een wijkkantoor dat enkele uren per week open is voor kleinere administratieve taken en een afspraak met de wijkagent.
 • Er wordt actief naar de gemeentelijke adviesraden geluisterd. Waar nodig worden er nieuwe opgericht.
 • Een betere spreiding van de openingsuren van het gemeentehuis met minstens één zaterdagvoormiddagopening per maand
 • Een toegankelijke ombudsfunctie waar inwoners terecht kunnen met klachten en suggesties
 • Na 3 jaar een grote bevraging bij alle inwoners over het leven in Putte

Een propere, leefbare en duurzame gemeente

 • De open natuur en bossen worden toegankelijker gemaakt en met elkaar verbonden via wandel- en fietspaden. Elke inwoner heeft recht op een stuk natuur in zijn of haar buurt.
 • Dankzij jaarlijkse poetsbuurten, in samenwerking met de kernraden, zorgen we voor propere buurten
 • Zwerfvuil hoort niet thuis in onze gemeente. We treden streng op tegen vervuilers, zorgen voor hondenweides en verbeteren stukjes publieke ruimte.
 • In de verschillende woonkernen en wijken komen er extra speelmogelijkheden voor verschillende leeftijdsgroepen.
 • Alle openbare verlichting wordt intelligente LED-verlichting met aandacht voor de veiligheid van de inwoners.

Een (verkeers)veilige gemeente

 • Er komt een mobiliteitsplan dat het zwaar verkeer uit de dorpskernen en woonstraten weert. Dit in samenspraak met onze buurgemeenten en het Vlaams Gewest.
 • Het doortrekken van de R6 en de regeling van de verkeerslichten zorgt voor lange files in Peulis, Putte en Beerzel. Dit moet anders. Rekeningrijden op de N15, intelligente lichten en duidelijke communicatie over geplande en lopende wegwerkzaamheden
 • Op drukke gemeentewegen zorgen we voor veilige fietspaden en oversteekplaatsen. Bij het begin en einde van de school mét toezicht. Voor de gewestwegen gaan we in overleg met het Vlaams Gewest om prioritair de fietsroutes voor jongeren en scholieren extra te beveiligen.
 • Het aanbod van de Lijn moet behouden blijven met voldoende ontsluiting van de verschillende woonkernen. Via de vervoersregio dringen we aan op een blijvende goede ontsluiting van scholen, bedrijventerreinen en aansluiting op andere vervoersmiddelen zoals de trein. 

Een bruisende en ondernemende gemeente voor jong en oud

 • In de verschillende dorpskernen worden in samenspraak met de kernraad evenementen en activiteiten georganiseerd voor de buurtbewoners. Wijk- en buurtfeestjes kunnen rekenen op extra steun (verhuur van materiaal, kleine subsidie,…)
 • Putte, groeit, mede dankzij de jeugd. We voorzien voor hen voldoende mogelijkheden om lokaal te kunnen uitgaan op een veilige manier. Alle jeugdverenigingen worden op een gelijkwaardige manier betrokken bij het beleid en krijgen op een gelijkwaardige manier steun.
 • Via een ambitieus winkel- en middenstandsplan proberen we in elke deelgemeente een basisaanbod van winkels te voorzien. Waar nodig met extra steun van de gemeente. Samen met een verhoging van de leefbaarheid (onder andere door verkeer op de N15 te verminderen) zorgen we voor een versterking van de handelskern van Putte.
 • Startende ondernemers krijgen een plek in ons dorp. Waar mogelijk voorzien we start-up mogelijkheden of pop-up winkels. We steunen initiatieven om lokale talenten in contact te brengen met ervaren ondernemers en investeerders uit de regio.

Een zorgzame gemeente

 • Het Sociaal Huis is de unieke plaats voor zorg in onze gemeente. Alle betrokken diensten werken hier samen rond zorg.
 • Jongeren krijgen de kans om in onze gemeente te blijven wonen via voorrangsregels bij de toewijzing van sociale bouwkavels en huurwoningen.
 • Wie een woning grondig renoveert krijgt een renovatiekorting en betaalt de eerste jaren geen gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing.
 • Kinderopvang krijgt extra aandacht onthaalmoeders en private kinderopvanginitiatieven worden extra ondersteund onder andere met een huisvuilkrediet bij IVAREM
 • De kostprijs voor de buitenschoolse kinderopvang maken we inkomensgerelateerd. Zo heeft iedereen toegang tot dit aanbod.
 • We organiseren per legislatuur een “Zilverbevraging” onder de senioren om de zorgnoden in kaart te brengen

Een financieel gezonde gemeente

 • De belastingen worden niet verhoogd en waar mogelijk verlaagd. Hierbij maken we de belastingen ook inkomensgerelateerd.
 • Via een kerntakendebat bepalen we zorgvuldig wat de gemeente nog zelf doen en wat niet meer.
 • We drukken de kosten door betere aankoopprocedures of door groepsaankopen met andere gemeenten.
 • Een modern personeelsbeleid moet zorgen voor een efficiëntere inzet van het personeel. We vertrekken hier steeds van de behoefte van de verschillende klanten van de gemeente.