204 Puttenaars vulden onze grote bevraging in. Hieronder de belangrijkste vaststellingen.

In het eerste deel van de enquête werd gepeild naar het algemene beeld  dat de inwoners hebben van de gemeente. Liefst 89 procent van de respondenten geeft aan graag in Putte te wonen. Dit vinden wij als Open Putte zijnde een zeer positief signaal, maar dat cijfer kan en moet nog steeds hoger liggen. Meer dan 10 procent van de Puttenaars geeft immers aan niet graag in dit dorp te leven, wat aangeeft dat er nog heel wat ruimte voor verbetering is. Dat blijkt ook uit de antwoorden op enkele andere algemene stellingen. Zo vindt maar liefst 92 procent van de inwoners dat de belastingen in Putte momenteel te hoog zijn en 81 procent van de respondenten wilt een gemeentehuis waar men ook zonder afspraak terechtkan. Daarnaast geeft de Puttenaar ook aan dat ze meer inspraak willen in belangrijke beslissingen. Een laatste belangrijke vaststelling is dat 76 procent van de burgers een kerntakendebat voor de gemeente een goed idee vinden. De Puttenaar vindt met andere woorden dat de gemeente zich te veel bezighoudt met randzaken, wat de aandacht afleidt van de hoofdtaken van een gemeentebestuur. Dat Putte een groot potentieel heeft is duidelijk, maar er dient heel wat vooruitgang geboekt te worden om dat potentieel te verwezenlijken. En daar willen we met Open Putte graag aan meewerken.

Duurzame mobiliteit en wonen

Uit de enquêtes blijkt dat de Puttenaar zeer bezorgd is over de mobiliteit en verkeersveiligheid in ons dorp. Bijna 80 procent geeft aan dat de verkeersveiligheid niet verhoogd is in de afgelopen jaren. Dit thema kwam ook vaak terug in individuele bemerkingen in de daarvoor voorzien ruimte of tijdens gesprekken met inwoners. Vooral in de deelgemeentes gaven veel burgers aan bezorgd te zijn over de verkeerssituaties die ontstaan ten gevolge van hardrijders en de doorgang van zwaar verkeer. Ook mensen die langs de Mechelbaan wonen dragen dit thema nauw aan het hart. Die bezorgheden kwamen ook tot uiting in de vooropgestelde vragen van de enquête. 87 procent van de respondenten wilt immers dat zwaar verkeer uit de dorpskernen geweerd worden Liefst 95 procent is voorstander van  veiligere en beter onderhouden fietspaden langs de drukke wegen dus zullen we dit met Open Putte met hoge prioriteit opnemen in ons programma. Tot slot blijkt ook sluipverkeer een grote ergernis, wat we als Open Putte uiteraard zeer ernstig nemen

Op het vlak van duurzaam wonen is er vraag naar meer (sociale) woongelegenheden voor zwakkeren in de samenleving (73%). Daarnaast is de Puttenaar het ook eens met de stelling dat de gemeente een woonbeleid moet voeren waardoor jongeren de kans krijgen om in Putte te blijven wonen (80%). Mogelijk werden de resultaten bij deze vragen ietwat vertekend. Verschillende burgers merkten immers op dat de focus niet enkel op de zwakkeren (senioren, mindervaliden,…) en jongeren moet liggen, maar op iedereen.

Een groen en landelijk dorp

Op het vlak van milieubeleid gaf de Puttenaar duidelijk aan een hart voor de natuur te hebben. Zo wilt maar liefst 98 (!) procent van de inwoners dat sluikstorten en andere milieudelicten zwaarder bestraft moeten worden. Dit is dan ook een absolute topprioriteit voor Open Putte! Daarnaast wilt meer dan 85 procent dat de bossen en de natuurkernen versterkt en indien mogelijk zelfs verbonden worden. Tot slot kwam ook duidelijk naar voren dat de Puttenaar (90 %) een uitbreiding van het bestaande aanbod aan wandelwegen wilt, alsook een verbetering van de kwaliteit van het huidige aanbod. Ook dat wordt een speerpunt in onze campagne.

Een levendige economie en handel

Uit dit deel van De Grote Bevraging bleek de nood aan een uitbreiding van het huidige winkelaanbod in ALLE dorpskernen. De Puttenaar moet de mogelijkheid hebben om ook in de deelgemeentes de dicht bij huis zijn/haar dagdagelijkse inkopen te doen.

Een duurzame samenleving

Het is duidelijk dat de Puttenaar kiest voor een sociaal dorp, waarbij het bevorderen van menselijk contact centraal staan in het gemeentebeleid. Dat blijkt niet alleen uit de wens voor meer openbare speelpleintjes voor de jongsten onder ons (87%), maar ook uit de wens om de ouderen te ondersteunen om een opname in een woonzorgcentrum te vermijden (89%), de vraag om buurtfeesten vanuit de gemeente sterk te ondersteunen (76%),… Het meest illustrerende item op dat vlak is misschien wel dat maar liefst 81 procent voorstander is van meer zitbanken zodat de sociale contacten in Putte kunnen verbeteren. Een laatste item dat veel steun verwierf van de Puttenaars is het idee om een volwaardig gemeenschapscentrum in de hallen (Klein Boom) te organiseren (84%). Dat zou dan het kloppend hart van de sport- en cultuurbeleving in Putte worden.

Veiligheid

Ook op het vlak van veiligheid geven de burgers aan dat er de nodige ruimte voor verbetering is. Meer dan 80 procent wilt meer maatregelen tegen woning- en bedrijfsinbraken. Hoewel het geen verassing is dat burgers hun eigendom graag beschermd willen zien, is het opvallend dat zoveel Puttenaars de huidige maatregelen niet als voldoende beschouwen. Dit nemen we met Open Putte dan ook zeer ernstig. Een ander speerpunt voor ons programma hangt hier nauw mee samen. Open Putte wilt immers de wijkagent terug in het straatbeeld brengen. Op die manier wordt de drempel verlaagd om bezorgdheden tijdig te melden. Maar liefst 93 procent van de Puttenaars staan achter dat plan!

Tot slot gaven de inwoners ook aan dat het aantal snelheidscontroles (vooral langs drukke wegen en sluipwegen) moet worden opgevoerd (84%), wat nauw aansluit bij de algemene bezorgdheid voor een hogere verkeersveiligheid.

Inspraak en samenspraak

In dit laatste onderdeel van De Grote Bevraging gaven de inwoners van ons dorp aan dat er nog veel vooruitgang geboekt kan worden. Hoewel geen grote meerderheid van de respondenten aangaf get gevoel te hebben dat het gemeentebestuur te weinig luisterde naar de mensen, werd wel aangegeven dat initiatieven die tot meer inspraak kunnen leiden een enorme steun krijgen van de Puttenaar. Mogelijk is die contradictie het gevolg van een te algemene vraagstelling, wat ook blijkt uit het feit dat bijna 7 procent van de respondenten die vraag niet beantwoordde. Dergelijke vaststellingen zijn een nuttige leerschool voor een jonge beweging als Open Putte waaruit lessen getrokken zullen worden bij soortgelijke initiatieven in de toekomst.

De wens tot meer inspraak staat centraal in het programma van Open Putte. De inwoners schaarden zich immers massaal achter initiatieven als een kernraad waarin de bevolking bevraagd en geïnformeerd wordt over grote projecten in hun omgeving (83%), het openen van wijkburelen in ELKE dorpskern voor het behandelen van kleine administratieve problemen (84%) en de aanstelling van een ombudsman of –vrouw die binnen de twee dagen antwoord geeft (91%).

Conclusie van De Grote Bevraging

In onze enquête was steeds ruimte voor eigen inbreng van de burger. Daar werd massaal gebruik van gemaakt en al die opmerkingen werden met de grootste zorg behandeld. Zo merkten dat inwoners uit verschillende dorpskernen vaak dezelfde bekommernissen delen. Veelgehoorde opmerkingen waren zaken als het zwaar verkeer door de kernen, een ongelijke behandeling van de verschillende deelgemeentes, de overtollige bouw van appartementen, de werking en toegankelijkheid van gemeentediensten, een overvloed aan voetbalpleinen/-clubs,… Meer specifieke opmerkingen hadden betrekking op een gebrek aan aandacht voor kunst in het dorp, de vraag om via het plaatsen van bloembakken kleur te brengen in het straatbeeld, een verbod op het gebruik van herbiciden door de gemeentelijke diensten, meer hulp voor doven en nog veel meer.

Uit De Grote Bevraging kunnen we concluderen dat de Puttenaar vooral waarde hecht aan levenskwaliteit en verkeersveiligheid. Meer groen, meer hulp en steun voor alle lagen van de bevolking, meer ‘rustige plaatsen’, minder vuil (een veelgehoorde opmerking!) en minder appartementen zijn veelgehoorde wensen. Op dat laatste punt werd een goede suggestie gedaan door één van de respondenten. Hij of zij vroeg om renovatie in plaats van nieuwbouw. Dat is een duurzame suggestie, zeker met het oog op de nakende betonstop! Daarnaast werd ook regelmatig het idee geopperd om hondenweides open te stellen zodat zowel het sociaal contact tussen de honden als tussen de baasjes bevorderd wordt.

Op het vlak van verkeersveiligheid zouden de Puttenaars graag minder zwaar verkeer zien, de kleine wegen vrij houden van sluipverkeer en de pakkans voor snelheidsduivels vergroten. Verschillende respondenten gaven ook gevaarlijke punten in het Putse verkeersnetwerk aan, dit nemen we zeker mee! Open Putte zal zich zeker inzetten voor oplossingen van die verzuchtingen!