Voorstel vergroenen stroom

Onderstaand voorstel werd namens Open putte formeel ingediend bij de milieuraad.

Groene stroom delen met buren of familie of de bedrijven en
gemeente kunnen hier een grote voortrekkers rol in spelen en zelf
een energie gemeenschap oprichten waar elke inwoner zich kan bij
inschrijven.

Putte en zijn inwoners kunnen zich van hun sociaalste kant laten zien en kunnen hier een voortrekkers rol spelen.


Iedereen, gemeente – scholen – bedrijven – particulieren en dergelijke,
die stroom opwekken met zonnepanelen, maar die op dat moment niet
allemaal zelf verbruiken, kunnen deze stroom vanaf 2022 gratis of
tegen een zelf bepaalde prijs delen met familie, vrienden of buren.


Vanaf januari 2022 wordt energiedelen mogelijk voor bewoners van
appartementsgebouwen en vanaf juli 2022 zullen alle eigenaars van
zonnepanelen stroom kunnen ‘verkopen’ of gratis schenken aan bijvoorbeeld buren, vrienden of familie.


Energiedelen


Eerder dit jaar maakte Vlaanderen al een decreet voor energiedelen, persoonaan-persoonverkoop, actieve afnemers en energiegemeenschappen. Dat sluit aan bij de visie dat inwoners en bedrijven in de toekomst steeds meer voor groene energiebronnen kiezen, energie lokaal gaan produceren en opslaan en efficiënter gebruiken. Met het besluit dat de Vlaamse Regering nu heeft genomen, legt ze
vast vanaf wanneer en onder welke voorwaarden afnemers aan energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop kunnen doen.


Appartementsgebouw of energiegemeenschap


Vanaf begin 2022 kunnen bewoners van een appartementsgebouw zonnedelen. Samen investeren in zonnepanelen op het dak van een appartementsgebouw is vandaag minder interessant omdat de opbrengst van installatie aan één specifieke bewoner toekomt, of alleen aan de gemeenschappelijke delen van het
appartementsgebouw. Andere bewoners hebben daar dan weinig baat bij, maar vanaf 1 januari kan de opgewekte zonne-energie op het gebouw verdeeld worden
onder alle bewoners van het appartementsgebouw.’


Persoon-aan-persoon verkoop


Vanaf juli 2022 kan iedereen, van burgers tot lokale besturen en bedrijven,
groenestroom-leverancier worden.
Zo zal iemand met zonnepanelen de stroom die hij niet zelf verbruikt, kunnen verkopen aan iemand anders: een familielid, vriend, collega, ondernemer, buur, etcetera.

De rechtstreekse verkoop van persoon aan persoon heet peer-to-peer.
Afnemers van die verkoop hoeven dat alleen te melden aan netbeheerder Fluvius. Die neemt de praktische regeling dan op zich en zorgt ervoor dat de informatie doorstroomt naar de leveranciers, zodat de elektriciteitsfactuur automatisch wordt aangepast.


In 2023 stap verder

Vanaf 2023 wordt het energiedelen verder uitgebreid naar échte
energiegemeenschappen. Wie zich verenigt in een energiegemeenschap, kan dan groepsverbonden investeren in een installatie voor groene energie, isolatie, een buurtbatterij, gemeenschappelijke laadpalen voor elektrische auto’s … De kosten van de investering en de voordelen die eruit voortvloeien, worden in dat geval verdeeld onder de leden van de energiegemeenschap of worden besteed aan
andere ecologische of sociale projecten.


Een lokaal bestuur kan bijvoorbeeld samen met buurtbewoners een
energiegemeenschap oprichten en zonnepanelen plaatsen op het dak van het gemeentehuis, sporthal of bv. een kerk. De opgewekte stroom die niet ter plaatse verbruikt wordt, kan rechtstreeks verdeeld worden onder de deelnemende buurtbewoners.


Voorwaarden en beperkingen


Om de nieuwe activiteiten beheersbaar en haalbaar te houden, zal gefaseerd te werk worden gegaan. In de beginfase zullen daarom een aantal voorwaarden en beperkingen gelden die geleidelijk aan verdwijnen zodat deze activiteiten vanaf 2024 haast ongelimiteerd kunnen.


Achter de schermen bereiden het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), de VREG en netbeheerder Fluvius de technische reglementen en de praktische zaken voor, zodat onderlinge energie-uitwisselingen correct en automatisch
kunnen verlopen.


Bron: Marco de Jonge Baas en Greenpeace

Heraanleg rotonde Fabiola en veilige fietspaden vanaf 2022 op N10 en N15

Reeds jaren vragen alle betrokkenen, zoals daar zijn gemeentebesturen, omwonenden, fietsers en politieke vertegenwoordigers ( Open Putte ed.) om de veiligheid en de doorstroming te verbeteren voor elkeen en in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker.

Wegen en Verkeer zal in de loop van 2021 eindelijk starten met de voorbereiding van deze werken. Op tafel ligt een “turbo-ovonde”.

https://wegenenverkeer.be/werken/rotonde-fabiola-wordt-ovonde-met-vijf-fietstunnels

De turbo-ovonde is een variant op de meerstrooks-rotonde. Hierbij dient het verkeer al voor de rotonde voor te sorteren zodat op de rotonde automatisch de juiste rijstrook wordt bereikt, want op de rotonde is het niet mogelijk om van rijstrook te wisselen vanwege rijstrookscheiding. Dit zorgt voor een grotere veiligheid en een hogere doorstroming.

Een ovonde is simpelweg niets anders dan een ovale rotonde, de naam is een samentrekking van de woorden ov(ale) (rot)onde. De ovonde wordt vaak toegepast op plaatsen waar meestal meer dan vier aansluitende wegen samenkomen en waar het vanwege de inpasbaarheid niet mogelijk of verkeersveilig is om twee rotondes of andere kruispuntvormen vlak achter elkaar te leggen.

Open Putte verwelkomt de dringende veiligheid  oplossingen voor de fietser en de zwakke weggebruiker op dit kruispunt en omgeving. Deze verbeteringen kunnen in onze ogen niet snel genoeg plaats vinden. We hebben wel nog vragen over de bovenliggende ovonde naar doorstroming tijdens de spitsuren en de in- en uitrit van het industrieterrein, de vrachtwagens gaan hier alle op en afritten op de ovonde moeten kruisen.

Open Putte zal dit dossier blijven opvolgen en hoopt dat de plaatselijke bevolking nog voor de start van de werken zal geraadpleegd worden, waar ze dan ook nog hun op- en aanmerkingen kunnen formuleren.

Luc Meulenijzer

Bron Wegen en Verkeer en Verkeermaatregelen.nl

Overdracht opbrengst turffelverkoop

Voorzitter Kjel Van Rossem en ondervoorzitter Linda Van Stalle overhandigden in naam van Open Putte de opbrengst van hun succesvolle truffelverkoop aan Kinderdagverblijf De Vlindertuin. Voor elke verkochte doos truffels, ging 1 euro integraal naar dit goede doel. Met de opbrengst zal een nieuwe snoezelruimte ingericht worden.

Voorzitter Kjel Van Rossem: “Toen we eind vorig jaar besloten een truffelverkoop te organiseren, was het voor onze leden een absolute must om hier een goed doel mee te ondersteunen. Op die manier konden wij iets terugdoen voor zij die al maandenlang Putte (en omstreken) draaiende hielden in deze ongeziene crisis.

Een groep die daarbij vaak uit het oog wordt verloren zijn de werknemers in de sector van de kinderopvang. Niet alleen staan zij zelf dagelijks in de frontlinie, met alle risico’s, maar bovendien faciliteren zij het werk in alle andere sectoren. Het is dankzij hen dat moeders en vaders ook hun job konden blijven uitoefenen. Dit blijft veel te vaak onderbelicht en daarom wilden we hen een hart onder de riem steken én hen bedanken voor alle geleverde, en nog te leveren, inspanningen.

Het is vanuit die optiek dat wij uitkwamen bij De Vlindertuin. De eigenaars werken vanuit een prachtig idee om kinderen met een beperking en kinderen zonder beperking gemengd op te vangen en te ondersteunen. Deze inclusieve aanpak sprak iedereen bij Open Putte enorm aan.”

Open Putte wenst iedereen die meewerkte aan onze succesvolle truffelverkoop van harte te bedanken. Zonder jullie inzet en steun zouden we dit mooie bedrag nooit kunnen inzamelen.

Hoe besparen op je keukenafval en je jaarlijks afval factuur verminderen?

Kringlooptuinieren en thuiscompostering (Bron Ovam)

Dankzij de jarenlange inspanningen van onder meer de OVAM, bevindt Vlaanderen zich aan de top van Europa wat betreft het aantal thuiscomposteerders. Meer dan 35 % van de Vlamingen composteert immers thuis.

De OVAM ondersteunt het thuiscomposteren via het subsidiëren van de aankoop van wormenbakken, compostvaten en compostbakken. Samen met de VLACO, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de gemeenten, is een uitgebreid netwerk van compostmeesters opgezet.

Compostmeesters/ kringloopkrachten zijn vrijwilligers die geïnteresseerden in de eigen gemeente kunnen bijstaan met het thuiscomposteren en met het kringlooptuinieren in het algemeen.

Gft-afval ( Bron OVAM )

Bij afval denken wij al gauw aan iets dat geen waarde meer heeft, iets dat we kunnen weggooien. Toch weten wij dat wij te veel afval produceren. Onze manier van consumeren moet veranderen. We moeten afval valoriseren.

Keuken- en tuinafval (gft) en ander organisch-biologisch afval maakt een aanzienlijk deel uit van de totale hoeveelheid huisvuil. Gft-afval is afkomstig van het gescheiden ingezamelde organische deel van het huishoudelijk afval. Het omvat composteerbaar keukenafval en het gedeelte van het tuinafval dat bestaat uit het niet-houtig, fijn materiaal.

Er is geen reden om dit soort afval te storten of te verbranden, het wordt immers gemakkelijk verwerkt tot compost. Een goede scheiding is wel noodzakelijk voor het verkrijgen van een goed eindproduct.

Afhankelijk van de regio, zamelen gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden gft- en/of groenafval in, voor afvoer naar een professionele composterings- of vergistingsinstallatie.

Thuiscomposteren van gft-afval is ook eenvoudig. Daarmee sluit men zelf de kleine kringloop van het consumeren, afval produceren en opnieuw inzetten als voeding voor een rijkere bodem: van tuin naar keuken via compost terug naar de tuin.

Wat mag er WEL bij het gft-afval ( Bron OVAM )

• Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen • Dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten • Broodresten • Koffiedik, papieren koffiefilter • Papier van keukenrol • Noten, pitten • Vlees- en visresten, schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselschelpen, oesterschelpen…) • Vaste zuivelproducten • Eieren, eierschalen • Fijn tuin- en snoeiafval (Bladeren, gras, onkruid, haagscheersel) • Kamer- en tuinplanten (inclusief potgrond) • Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout • Mest van kleine huisdieren.

Wat kan nog extra en beter in onze gemeente Putte?

Onderzoek wijst uit dat een groot deel van het restafval in Vlaanderen uit etensresten bestaat, zowel bij woningen in hoogbouw als bij laagbouw. Laagbouwbewoners scheiden hun groente- fruit- en tuinafval goed. Maar restjes verdwijnen nog vaak in het restafval. Veel mensen weten niet dat restjes, zoals bijvoorbeeld vlees- en visresten, spaghetti of oud brood, ook in de gft-bak kunnen. Putte haalt momenteel geen afzonderlijk GFT afval op, promoot vooral het thuis composteren, wormenbakken en dergelijke, wat zeker reeds een positief effect heeft op het restafval. Echter een steeds grotere groep inwoners in onze gemeente kan van deze zaken slechts heel beperkt gebruik maken, hier gaat het vooral over de bewoners van appartementen. Deze bewoners worden gedwongen om hun keukenafval bij het restafval te gooien. Restafval waarvoor betaald moet worden. Putte zocht al langer naar een oplossing van het probleem dat flatbewoners hun keukenafval bij het restafval gooiden. Een belangrijk deel van het restafval in Putte bestaat juist uit dit GFTafval.

Binnen de milieuraad leeft dit ook en is gevraagd dit “probleem” te bestuderen en oplossingen aan te bieden voor verdere uitwerking ( praktisch, kostprijs ed.).

Voor Open Putte is het scheiden van de etensrestanten van belang omdat het geen afval is. ‘Het is een grondstof waarvan biogas en compost gemaakt kan worden’. Als bijkomend belangrijk voordeel voor onze inwoner daalt zijn prijs welke hij of zij betaald voor restafval.

GFT wordt biogas en compost

GFt is geen afval, maar een grondstof. Het kan dienen als basis voor biogas en compost. Wanneer je vanuit dit perspectief naar GFT kijkt, wordt het belang om etensresten te scheiden zeer duidelijk. De geuroverlast die GFT met zich kan meebrengen, kan beperkt worden door – naar het voorbeeld van bv. het Nederlandse Ede – speciale GFT zuilen waar buurtbewoners kosteloos hun GFT resten kunnen deponeren. De gemeente komt de zuilen regelmatig legen, waarna de inhoud als grondstof van biogas en/of als compost zal dienen.

In Putte zou men obv kernraden (zie ook onze eerdere voorstellen) de locaties van de zuilen kunnen bepalen. Bij her-aanleg van straten of pleinen zou de gemeente kunnen opteren om deze GFT zuilen, samen met glas en hondenpoep zuilen, te integreren op kleine afval eilandjes. De afvalzuil gaat alleen open voor mensen welke zich hiervoor ingeschreven hebben en krijgen hiervoor een badge. Met deze badge krijgen ze dan ook toegang tot de speciale GFT-zuilen. Wie niet meedoet, moet het bij het restafval blijven gooien wat resulteert in een grotere rekening = de vervuiler betaalt. Om rotzooi bij deze milieu-eilanden tot een minimum te beperken kan men overgaan tot cameratoezicht, zelfs al zijn ze er niet, het plaatsen van een bord werkt al zeer afschrikkend.

Luc Meulenijzer

De klimaatstrijd in ons dorp Putte

“Onze inwoners, belangengroepen, studenten, politiek, kortom wij allen van Putte kunnen en moeten hierin een belangrijke rol spelen. “


Het gemeentebestuur van Putte kan het voortouw nemen.
Steeds meer steden en gemeenten beseffen dit en nemen daarom nadrukkelijk de leiding in de zoektocht naar een oplossing voor deze gezamenlijke strijd.
Lokale besturen zijn de betrokken partij bij uitstek. Het zijn immers zij die beslissingen nemen inzake bouwen, natuur, industrie, landbouw, lokale handel, mobiliteit, openbaar vervoer, fiets en wandelwegen enz….
Het gemeente bestuur heeft in haar bestuursakkoord waarschijnlijk verscheidene maatregelen hiervoor geformuleerd, de oppositie en de belangengroepen
(Natuurpunt, milieuraad, ondernemers, landbouwers, scholen enz..) eveneens.
Onze oproep : breng als gemeentebestuur al deze mensen, groepen en
specialisten samen en maak een gezamenlijk gedragen klimaatplan op maat van Putte.

‘De kritische massa mag niet meer genegeerd worden’

Het is geen strijd meer van links, rechts of centrum, wij zijn waarschijnlijk de laatste generatie die nog de kans en mogelijkheden heeft om te vechten tegen de klimaatverandering.

Burgerparticipatie
De klimaatstrijd kan gevoerd worden op lokaal niveau, ook in Putte. Spreek onze verkozenen aan en zorg ervoor dat klimaat ook een vast agendapunt wordt in de gemeenteraad. Vraag en eis klimaatplannen van je gemeente en werk persoonlijk ook mee aan de uitwerking en vooral de verwezenlijking.
Zet als gemeentebestuur een eerste stap en nodig alle betrokkenen uit voor een open gesprek. Dit zal niet alleen zorgen voor een geanimeerd gesprek en of discussie, maar zal ook een aantal nuttige ideeën opleveren.
Er is geen beter moment denkbaar om nu met je gemeentebestuur aan tafel te gaan zitten. De lokale besturen hebben net de eed afgelegd. Grijp het momentum met beide handen vast. 
Ook de lokale besturen moeten dit moment vastpakken en in samenspraak plaatselijke maatregelen uitwerken.
Open Putte zal elke uitnodiging tot gesprek met beide handen aanvaarden.
Als Open Putte hebben we in ons programma verscheidene punten staan betreffende dit zeer belangrijk thema. U kan ons programma terug vinden op de website www.OpenPutte.be

“Politiek voor onze inwoners”

“Open Vld’er Peter Gysbrechts, de burgemeester van Putte, krijgt een schorsing van twee maanden als gemeenteraadslid opgelegd voor onregelmatigheden bij verkiezingscampagne van de Lijst Burgemeester waarmee hij opkwam. Lijst Burgemeester krijgt ook een boete van 2.500 euro.”

“De sancties komen er na een klacht vanwege de lijst CD&V-Groen Putte, welke vond dat de campagne van Peter Gysbrechts en Lijst Burgemeester wel erg veel dure middelen omvatte welke niet allemaal waren terug te vinden op de aangifte van de verkiezingsuitgaven van de Lijst Burgemeester.”

Deze wending in het politieke Putte heeft al veel inkt doen vloeien. De publieke opinie en de Putse politiek, het is een moeilijk huwelijk. Ook nu wordt de huidige situatie niet op gejuich onthaald.

Als Open Putte, welke niet over grote geldmiddelen beschikt, kunnen we enkel betreuren dat we niet met gelijke wapens strijden in het aantrekken van kiezers.
Partijen kunnen immers hun succes maken door actief en prominent aanwezig te zijn in de aanloop naar verkiezingen. Om stemmen te rapen moet het programma van de partij en zijn kandidaten duidelijk en herkenbaar zijn. Politiek is perceptie.
De Lijst Burgemeester, kampioen van de propaganda, heeft dit goed begrepen. Ze beschikken over geld, een duidelijke politieke positie en sterke kandidaten uit het Putse ondernemerslandschap.

Open Putte wil een beleid op waarden gedreven, een bestuur dat uitgaat van gedeelde waarden, ook met inwoners. Met Open Putte willen we een positieve boodschap brengen, en willen we enkel op een positieve en constructieve wijze op de voorgrond treden.

“Afbraakpolitiek voert de boventoon”

Op dit moment voert de afbraakpolitiek in Putte de boventoon. De politieke partijen treffen blaam door mee te gaan in deze politiek waarin natrappen de standaard is geworden.

Pas wanneer we politiek voeren in het belang van ons dorp en onze inwoners, kunnen we trots zijn op onze gemeente.

Deze legislatuur gaat verder op hetzelfde elan, met Peter Gysbrechts als burgemeester en de coalitie Lijst Burgemeester en N-VA.
De oppositiestoelen worden gevuld door CD&V-Groen.
Het zal niet eenvoudig zijn, maar als Open Putte rekenen wij toch op een positieve samenwerking waarbij naar iedereen zal geluisterd worden.

Wij gaan met Open Putte niet in de schaduw treden, maar zullen de volgende 6 jaar ook op alle mogelijke manieren meewerken aan een positief politiek klimaat zonder aan afbraakpolitiek te doen.

Wij zijn er klaar voor!

Morgen is het zover! U hebt de keuze. Als nieuwe beweging hebben wij met minimale budgettaire middelen geprobeerd u te overtuigen van ons programma en onze 16 topkandidaten. Door naar u te luisteren, door u te informeren, door met u in dialoog te gaan.

Uw brievenbus puilde de laatste weken en vooral dagen uit met kandidatenfolders, programmaboekjes, flyers  van andere partijen. 3 grote partijen die strijden om de “macht” van Putte en op geen euro zien om u daarvan te overtuigen.  Die partijen die de laatste 6 jaar vooral oog hadden voor ruzie met elkaar en niet voor het welzijn van u, de inwoners van ons mooie dorp. Het straatbeeld werd gevuld met vele levensgrote borden en levensechte afbeeldingen van kandidaat-burgemeesters. Naast de kostprijs van al dit leuks kunnen we ons toch ook afvragen hoeveel dat ons milieu kost. Want het was niet allemaal papier! Wij waren daarbij bescheiden aanwezig, we konden niet anders. U vond deze week onze kandidatenfolder en programma in uw bus en een paar kandidaten kwamen hun ideeën, al dan niet persoonlijk, aan u brengen via een postkaart of een brief.

Hopelijk hebt u de tijd genomen om ons programma te lezen, kennis te maken met onze kandidaten. Want onze 16 kandidaten kunnen wel degelijk het verschil maken tegenover het huidige beleid van stilstand en geruzie. Wij geloven dat meer inspraak en samenspraak, een verhoogde (verkeers)veiligheid, een gemeente met een sociaal gezicht, groen en minder beton de zaken zijn waar u van wakker ligt en waar wij iets aan willen doen. Daar mag u op rekenen, na 14 oktober én de komende 6 jaar.

 

Programma: een financieel gezonde gemeente!

Een financieel gezonde gemeente

 • De belastingen worden niet verhoogd en waar mogelijk verlaagd. Hierbij maken we de belastingen ook inkomensgerelateerd.
 • Via een kerntakendebat bepalen we zorgvuldig wat de gemeente nog zelf doen en wat niet meer.
 • We drukken de kosten door betere aankoopprocedures of door groepsaankopen met andere gemeenten.
 • Een modern personeelsbeleid moet zorgen voor een efficiëntere inzet van het personeel. We vertrekken hier steeds van de behoefte van de verschillende klanten van de gemeente.

Programma: Een bruisende en ondernemende gemeente!

 • In de verschillende dorpskernen worden in samenspraak met de kernraad evenementen en activiteiten georganiseerd voor de buurtbewoners. Wijk- en buurtfeestjes kunnen rekenen op extra steun (verhuur van materiaal, kleine subsidie,…)
 • Putte, groeit, mede dankzij de jeugd. We voorzien voor hen voldoende mogelijkheden om lokaal te kunnen uitgaan op een veilige manier. Alle jeugdverenigingen worden op een gelijkwaardige manier betrokken bij het beleid en krijgen op een gelijkwaardige manier steun.
 • Via een ambitieus winkel- en middenstandsplan proberen we in elke deelgemeente een basisaanbod van winkels te voorzien. Waar nodig met extra steun van de gemeente. Samen met een verhoging van de leefbaarheid (onder andere door verkeer op de N15 te verminderen) zorgen we voor een versterking van de handelskern van Putte.
 • Startende ondernemers krijgen een plek in ons dorp. Waar mogelijk voorzien we start-up mogelijkheden of pop-up winkels. We steunen initiatieven om lokale talenten in contact te brengen met ervaren ondernemers en investeerders uit de regio.

Programma: een (verkeers)veilige gemeente!

 • Er komt een mobiliteitsplan dat het zwaar verkeer uit de dorpskernen en woonstraten weert. Dit in samenspraak met onze buurgemeenten en het Vlaams Gewest.
 • Het doortrekken van de R6 en de regeling van de verkeerslichten zorgt voor lange files in Peulis, Putte en Beerzel. Dit moet anders. Rekeningrijden op de N15, intelligente lichten en duidelijke communicatie over geplande en lopende wegwerkzaamheden.
 • Op drukke gemeentewegen zorgen we voor veilige fietspaden en oversteekplaatsen. Bij het begin en einde van de school mét toezicht.  Voor de gewestwegen gaan we in overleg met het Vlaams Gewest om prioritair de fietsroutes voor jongeren en scholieren extra te beveiligen.
 • Het aanbod van de Lijn moet behouden blijven met voldoende ontsluiting van de verschillende woonkernen.  Via de vervoersregio dringen we aan op een blijvende goede ontsluiting van scholen, bedrijventerreinen en aansluiting op andere vervoersmiddelen zoals de trein.