Alle berichten door openputte

De klimaatstrijd in ons dorp Putte

“Onze inwoners, belangengroepen, studenten, politiek, kortom wij allen van Putte kunnen en moeten hierin een belangrijke rol spelen. “


Het gemeentebestuur van Putte kan het voortouw nemen.
Steeds meer steden en gemeenten beseffen dit en nemen daarom nadrukkelijk de leiding in de zoektocht naar een oplossing voor deze gezamenlijke strijd.
Lokale besturen zijn de betrokken partij bij uitstek. Het zijn immers zij die beslissingen nemen inzake bouwen, natuur, industrie, landbouw, lokale handel, mobiliteit, openbaar vervoer, fiets en wandelwegen enz….
Het gemeente bestuur heeft in haar bestuursakkoord waarschijnlijk verscheidene maatregelen hiervoor geformuleerd, de oppositie en de belangengroepen
(Natuurpunt, milieuraad, ondernemers, landbouwers, scholen enz..) eveneens.
Onze oproep : breng als gemeentebestuur al deze mensen, groepen en
specialisten samen en maak een gezamenlijk gedragen klimaatplan op maat van Putte.

‘De kritische massa mag niet meer genegeerd worden’

Het is geen strijd meer van links, rechts of centrum, wij zijn waarschijnlijk de laatste generatie die nog de kans en mogelijkheden heeft om te vechten tegen de klimaatverandering.

Burgerparticipatie
De klimaatstrijd kan gevoerd worden op lokaal niveau, ook in Putte. Spreek onze verkozenen aan en zorg ervoor dat klimaat ook een vast agendapunt wordt in de gemeenteraad. Vraag en eis klimaatplannen van je gemeente en werk persoonlijk ook mee aan de uitwerking en vooral de verwezenlijking.
Zet als gemeentebestuur een eerste stap en nodig alle betrokkenen uit voor een open gesprek. Dit zal niet alleen zorgen voor een geanimeerd gesprek en of discussie, maar zal ook een aantal nuttige ideeën opleveren.
Er is geen beter moment denkbaar om nu met je gemeentebestuur aan tafel te gaan zitten. De lokale besturen hebben net de eed afgelegd. Grijp het momentum met beide handen vast. 
Ook de lokale besturen moeten dit moment vastpakken en in samenspraak plaatselijke maatregelen uitwerken.
Open Putte zal elke uitnodiging tot gesprek met beide handen aanvaarden.
Als Open Putte hebben we in ons programma verscheidene punten staan betreffende dit zeer belangrijk thema. U kan ons programma terug vinden op de website www.OpenPutte.be

“Politiek voor onze inwoners”

“Open Vld’er Peter Gysbrechts, de burgemeester van Putte, krijgt een schorsing van twee maanden als gemeenteraadslid opgelegd voor onregelmatigheden bij verkiezingscampagne van de Lijst Burgemeester waarmee hij opkwam. Lijst Burgemeester krijgt ook een boete van 2.500 euro.”

“De sancties komen er na een klacht vanwege de lijst CD&V-Groen Putte, welke vond dat de campagne van Peter Gysbrechts en Lijst Burgemeester wel erg veel dure middelen omvatte welke niet allemaal waren terug te vinden op de aangifte van de verkiezingsuitgaven van de Lijst Burgemeester.”

Deze wending in het politieke Putte heeft al veel inkt doen vloeien. De publieke opinie en de Putse politiek, het is een moeilijk huwelijk. Ook nu wordt de huidige situatie niet op gejuich onthaald.

Als Open Putte, welke niet over grote geldmiddelen beschikt, kunnen we enkel betreuren dat we niet met gelijke wapens strijden in het aantrekken van kiezers.
Partijen kunnen immers hun succes maken door actief en prominent aanwezig te zijn in de aanloop naar verkiezingen. Om stemmen te rapen moet het programma van de partij en zijn kandidaten duidelijk en herkenbaar zijn. Politiek is perceptie.
De Lijst Burgemeester, kampioen van de propaganda, heeft dit goed begrepen. Ze beschikken over geld, een duidelijke politieke positie en sterke kandidaten uit het Putse ondernemerslandschap.

Open Putte wil een beleid op waarden gedreven, een bestuur dat uitgaat van gedeelde waarden, ook met inwoners. Met Open Putte willen we een positieve boodschap brengen, en willen we enkel op een positieve en constructieve wijze op de voorgrond treden.

“Afbraakpolitiek voert de boventoon”

Op dit moment voert de afbraakpolitiek in Putte de boventoon. De politieke partijen treffen blaam door mee te gaan in deze politiek waarin natrappen de standaard is geworden.

Pas wanneer we politiek voeren in het belang van ons dorp en onze inwoners, kunnen we trots zijn op onze gemeente.

Deze legislatuur gaat verder op hetzelfde elan, met Peter Gysbrechts als burgemeester en de coalitie Lijst Burgemeester en N-VA.
De oppositiestoelen worden gevuld door CD&V-Groen.
Het zal niet eenvoudig zijn, maar als Open Putte rekenen wij toch op een positieve samenwerking waarbij naar iedereen zal geluisterd worden.

Wij gaan met Open Putte niet in de schaduw treden, maar zullen de volgende 6 jaar ook op alle mogelijke manieren meewerken aan een positief politiek klimaat zonder aan afbraakpolitiek te doen.

Wij zijn er klaar voor!

Morgen is het zover! U hebt de keuze. Als nieuwe beweging hebben wij met minimale budgettaire middelen geprobeerd u te overtuigen van ons programma en onze 16 topkandidaten. Door naar u te luisteren, door u te informeren, door met u in dialoog te gaan.

Uw brievenbus puilde de laatste weken en vooral dagen uit met kandidatenfolders, programmaboekjes, flyers  van andere partijen. 3 grote partijen die strijden om de “macht” van Putte en op geen euro zien om u daarvan te overtuigen.  Die partijen die de laatste 6 jaar vooral oog hadden voor ruzie met elkaar en niet voor het welzijn van u, de inwoners van ons mooie dorp. Het straatbeeld werd gevuld met vele levensgrote borden en levensechte afbeeldingen van kandidaat-burgemeesters. Naast de kostprijs van al dit leuks kunnen we ons toch ook afvragen hoeveel dat ons milieu kost. Want het was niet allemaal papier! Wij waren daarbij bescheiden aanwezig, we konden niet anders. U vond deze week onze kandidatenfolder en programma in uw bus en een paar kandidaten kwamen hun ideeën, al dan niet persoonlijk, aan u brengen via een postkaart of een brief.

Hopelijk hebt u de tijd genomen om ons programma te lezen, kennis te maken met onze kandidaten. Want onze 16 kandidaten kunnen wel degelijk het verschil maken tegenover het huidige beleid van stilstand en geruzie. Wij geloven dat meer inspraak en samenspraak, een verhoogde (verkeers)veiligheid, een gemeente met een sociaal gezicht, groen en minder beton de zaken zijn waar u van wakker ligt en waar wij iets aan willen doen. Daar mag u op rekenen, na 14 oktober én de komende 6 jaar.

 

Programma: een financieel gezonde gemeente!

Een financieel gezonde gemeente

 • De belastingen worden niet verhoogd en waar mogelijk verlaagd. Hierbij maken we de belastingen ook inkomensgerelateerd.
 • Via een kerntakendebat bepalen we zorgvuldig wat de gemeente nog zelf doen en wat niet meer.
 • We drukken de kosten door betere aankoopprocedures of door groepsaankopen met andere gemeenten.
 • Een modern personeelsbeleid moet zorgen voor een efficiëntere inzet van het personeel. We vertrekken hier steeds van de behoefte van de verschillende klanten van de gemeente.

Programma: Een bruisende en ondernemende gemeente!

 • In de verschillende dorpskernen worden in samenspraak met de kernraad evenementen en activiteiten georganiseerd voor de buurtbewoners. Wijk- en buurtfeestjes kunnen rekenen op extra steun (verhuur van materiaal, kleine subsidie,…)
 • Putte, groeit, mede dankzij de jeugd. We voorzien voor hen voldoende mogelijkheden om lokaal te kunnen uitgaan op een veilige manier. Alle jeugdverenigingen worden op een gelijkwaardige manier betrokken bij het beleid en krijgen op een gelijkwaardige manier steun.
 • Via een ambitieus winkel- en middenstandsplan proberen we in elke deelgemeente een basisaanbod van winkels te voorzien. Waar nodig met extra steun van de gemeente. Samen met een verhoging van de leefbaarheid (onder andere door verkeer op de N15 te verminderen) zorgen we voor een versterking van de handelskern van Putte.
 • Startende ondernemers krijgen een plek in ons dorp. Waar mogelijk voorzien we start-up mogelijkheden of pop-up winkels. We steunen initiatieven om lokale talenten in contact te brengen met ervaren ondernemers en investeerders uit de regio.

Programma: een (verkeers)veilige gemeente!

 • Er komt een mobiliteitsplan dat het zwaar verkeer uit de dorpskernen en woonstraten weert. Dit in samenspraak met onze buurgemeenten en het Vlaams Gewest.
 • Het doortrekken van de R6 en de regeling van de verkeerslichten zorgt voor lange files in Peulis, Putte en Beerzel. Dit moet anders. Rekeningrijden op de N15, intelligente lichten en duidelijke communicatie over geplande en lopende wegwerkzaamheden.
 • Op drukke gemeentewegen zorgen we voor veilige fietspaden en oversteekplaatsen. Bij het begin en einde van de school mét toezicht.  Voor de gewestwegen gaan we in overleg met het Vlaams Gewest om prioritair de fietsroutes voor jongeren en scholieren extra te beveiligen.
 • Het aanbod van de Lijn moet behouden blijven met voldoende ontsluiting van de verschillende woonkernen.  Via de vervoersregio dringen we aan op een blijvende goede ontsluiting van scholen, bedrijventerreinen en aansluiting op andere vervoersmiddelen zoals de trein.

Programma: een propere, leefbare gemeente

 •  De open natuur en bossen worden toegankelijker gemaakt en met elkaar verbonden via wandel- en fietspaden. Elke inwoner heeft recht op een stuk natuur in zijn of haar buurt.
 • Dankzij jaarlijkse poetsbuurten, in samenwerking met de kernraden, zorgen we voor propere buurten
 • Zwerfvuil hoort niet thuis in onze gemeente. We treden streng op tegen vervuilers, zorgen voor hondenweides en verbeteren stukjes publieke ruimte.
 • In de verschillende woonkernen en wijken komen er extra speelmogelijkheden voor verschillende leeftijdsgroepen.
 • Alle openbare verlichting wordt intelligente LED-verlichting met aandacht voor de veiligheid van de inwoners.

Programma: Een betere dienstverlening en meer inspraak

Met Open Putte gaan we resoluut voor een betere dienstverlening en meer inspraak voor de Puttenaar.

 • Per deelgemeente oprichting van een kernraad die een eigen kernbudget krijgt dat mag ingezet worden voor culturele, sociale activiteiten en voor de inrichting van de deelgemeente. De kernraad houdt mee de vinger aan de pols in elke deelgemeente.
 • Per deelgemeente een wijkkantoor dat enkele uren per week open is voor kleinere administratieve taken en een afspraak met de wijkagent.
 • Er wordt actief naar de gemeentelijke adviesraden geluisterd. Waar nodig worden er nieuwe opgericht.
 • Een betere spreiding van de openingsuren van het gemeentehuis met minstens één zaterdagvoormiddagopening per maand
 • Een toegankelijke ombudsfunctie waar inwoners terecht kunnen met klachten en suggesties
 • Na 3 jaar een grote bevraging bij alle inwoners over het leven in Putte

Lees ons volledig programma hier!

16 keer #jijmaaktPutte

Open Putte gaat op 14 oktober met 16 enthousiaste Puttenaars naar de kiezer. 16 kandidaten die het anders willen. Meer inspraak, een grotere verkeersveiligheid, meer groen en aandacht voor de sociaal zwakkeren in ons dorp. Een dorp met 4 deelgemeenten die evenveel aandacht verdienen om zowel op sociaal, cultureel als economisch vlak te bloeien.

Onze kandidaten kan je hier vinden.  Interesse waar onze kandidaten voor gaan? Lees dan zeker ons uitgebreid programma. Tot stand gekomen samen met de Puttenaars via onze grote bevraging.

Uw belastingsgeld is onze zorg

De gezondmaking van de gemeentelijke financiën is levensbelangrijk omdat de gemeente meer en meer taken op zich moet nemen.

Een evenwichtig financieel beleid vrijwaart de toekomst. De gemeente mag de toekomstige beleidsruimte niet opsouperen.

De lokale fiscaliteit berust op rechtvaardigheid en solidariteit. Eenvoud en doorzichtigheid van de belastingen voorkomt potentiële discussies.

We houden een kerntakendebat gekoppeld aan een modern personeelsbeleid en drukken de kosten door betere aankoopprocedures of door groepsaankopen met andere gemeenten.