Heraanleg rotonde Fabiola en veilige fietspaden vanaf 2022 op N10 en N15

Reeds jaren vragen alle betrokkenen, zoals daar zijn gemeentebesturen, omwonenden, fietsers en politieke vertegenwoordigers ( Open Putte ed.) om de veiligheid en de doorstroming te verbeteren voor elkeen en in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker.

Wegen en Verkeer zal in de loop van 2021 eindelijk starten met de voorbereiding van deze werken. Op tafel ligt een “turbo-ovonde”.

https://wegenenverkeer.be/werken/rotonde-fabiola-wordt-ovonde-met-vijf-fietstunnels

De turbo-ovonde is een variant op de meerstrooks-rotonde. Hierbij dient het verkeer al voor de rotonde voor te sorteren zodat op de rotonde automatisch de juiste rijstrook wordt bereikt, want op de rotonde is het niet mogelijk om van rijstrook te wisselen vanwege rijstrookscheiding. Dit zorgt voor een grotere veiligheid en een hogere doorstroming.

Een ovonde is simpelweg niets anders dan een ovale rotonde, de naam is een samentrekking van de woorden ov(ale) (rot)onde. De ovonde wordt vaak toegepast op plaatsen waar meestal meer dan vier aansluitende wegen samenkomen en waar het vanwege de inpasbaarheid niet mogelijk of verkeersveilig is om twee rotondes of andere kruispuntvormen vlak achter elkaar te leggen.

Open Putte verwelkomt de dringende veiligheid  oplossingen voor de fietser en de zwakke weggebruiker op dit kruispunt en omgeving. Deze verbeteringen kunnen in onze ogen niet snel genoeg plaats vinden. We hebben wel nog vragen over de bovenliggende ovonde naar doorstroming tijdens de spitsuren en de in- en uitrit van het industrieterrein, de vrachtwagens gaan hier alle op en afritten op de ovonde moeten kruisen.

Open Putte zal dit dossier blijven opvolgen en hoopt dat de plaatselijke bevolking nog voor de start van de werken zal geraadpleegd worden, waar ze dan ook nog hun op- en aanmerkingen kunnen formuleren.

Luc Meulenijzer

Bron Wegen en Verkeer en Verkeermaatregelen.nl

Openbaar vervoer in Putte, Quo Vadis?

Ligt het huidig gemeentebestuur wakker van het openbaar vervoer in Putte? Onze inwoners, huidige gebruikers en Open Putte zeker wel!

Eind 2021 zal het openbaar vervoer in onze vervoerregio er helemaal anders uitzien. De Lijn organiseert het ‘kernnet’, de lijnen in en naar de grote steden, én het aanvullend net tussen de kleinere steden en gemeenten. 

Met de oprichting van de vervoerregio Mechelen, waar Putte deel van uit maakt, werd de voorbije jaren de sleutel van het openbaar vervoer in handen gegeven van de plaatselijke gemeenten met elk hun eigen prioriteiten,  budgetten en mobiliteitskeuze (Lees: politieke keuze).

Voor onze kernen zou een vervoer op maat opgezet worden. Reizigers uit landelijk gebied kunnen rekenen op flexbussen, taxi’s, deelauto’s en deelfietsen. Een nieuwe ‘mobiliteitscentrale’ moet dat aanbod voor het ‘vervoer op maat’ samenbrengen, plannen en factureren aan de reizigers via een app. Maar de tarieven voor dat aanbod liggen nog niet vast.

Bovendien is ook het budget dat toegekend werd door de Vlaamse regering ontoereikend. De vraag is dan ook hoe betaalbaar dat aanbod in een landelijk gebied nog zal zijn. Vooral senioren, mensen met een handicap dreigen hiervan de dupe te worden. Zij springen niet zomaar op de deelfiets na een familiebezoek of een seniorennamiddag. 

Openbaar vervoer moet toegankelijk blijven voor iedereen. Uiteraard moeten de middelen efficiënt ingezet worden, maar het vervoer op maat mag geen hellend vlak zijn naar een verdere afbouw van de dienstverlening. De sociale opdracht van het openbaar vervoer mag niet in het gedrang komen.

Voor het vervoer op maat zijn de lokale besturen zelf verantwoordelijk, maar met te weinig centen is dat eerder een vergiftigd geschenk. Voor het vervoer op maat kreeg de vervoersregio het geld dat anders naar de belbus en het leerlingenvervoer ging. Maar op dat budget is al serieus bespaard. Als De Lijn het zelf niet meer georganiseerd kreeg, dan volstaat het ook niet voor de vervoersregio om hiermee een betaalbaar en deftig aanbod op te zetten. De vraag is echter hoeveel je kan afwentelen op de gemeenschap. De mensen moeten het zelf maar zien te organiseren, omdat de overheid het laat afweten. En de geprivatiseerde Ubers die alle sociale normen aan hun laars lappen, zijn ook geen alternatief. 

Voor Putte en Open Putte is en was dit een uitgelezen moment om een grote stap voorwaarts te zetten en het openbaar vervoer verder te promoten en uit te breiden met goede verbindingen naar het centrum en nabij gelegen belangrijke doelen zoals daar zijn; scholen, ziekenhuizen, stations, industriegebieden, nabije centrumsteden en dergelijke.

De berichten welke bij mondjesmaat (pers en website vervoerregio Mechelen) gelost worden wijzen echter op het tegendeel en hier is dringend, voor het te laat is, een duidelijke communicatie en dialoog met onze inwoners een absolute prioriteit. Zij zijn de gebruikers en via allerlei belastingen ook de netto betalers van het openbaar vervoer.

Belangrijk is ook de vaststelling dat de gemeente met zijn huidige meerderheid de bouw van appartementen in ALLE kernen sterk  aanmoedigt en zeker niet ontmoedigt. Weet dat vele van deze appartementen veelal bewoond worden door ouderen en laat het nu net deze groep zijn die niet de beschikking hebben over een (bedrijfs)wagen en omwille van allerlei redenen sterk afhankelijk zijn van De Lijn. Een initiatief zoals daar zijn flexbus (huidige belbus) of deelfietsen in de kernen zijn in deze slechts lapmiddelen en geen structurele oplossingen.

Een klein voorbeeld, momenteel is het aanbod van de Lijn in de kern  Beerzel ok, kan zeker beter maar ok. De laatste berichten welke verschenen zijn, herleiden dit tot NUL! De Lijn zou Beerzel dorp en kerk niet meer bedienen, de halte Dries zou blijven. Hetzelfde kan gezegd worden voor de andere kernen, uitgezonderd het Centrum.

In het verleden hebben we al meermaals opgeroepen voor een open dialoog met alle burgers via kernraden of evenwaardig initiatief, tot nu zonder enig gevolg.

Open Putte roept bij deze nogmaals het gemeentebestuur op om dringend deze dialoog op te starten en zeker alle belanghebbenden een stem te geven in dit debat.

Lijst van de burgemeester ( Open VLD) en NVA, laat u horen en maak van dit verhaal een positief verhaal met uitsluitend winnaars en kies voor het openbaar vervoer en zijn vele gebruikers.

Een bezorgd veelvuldig gebruiker van De Lijn, NMBS, fiets en jawel ook de wagen.

Luc Meulenijzer

Open Putte

Hoe besparen op je keukenafval en je jaarlijks afval factuur verminderen?

Kringlooptuinieren en thuiscompostering (Bron Ovam)

Dankzij de jarenlange inspanningen van onder meer de OVAM, bevindt Vlaanderen zich aan de top van Europa wat betreft het aantal thuiscomposteerders. Meer dan 35 % van de Vlamingen composteert immers thuis.

De OVAM ondersteunt het thuiscomposteren via het subsidiëren van de aankoop van wormenbakken, compostvaten en compostbakken. Samen met de VLACO, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de gemeenten, is een uitgebreid netwerk van compostmeesters opgezet.

Compostmeesters/ kringloopkrachten zijn vrijwilligers die geïnteresseerden in de eigen gemeente kunnen bijstaan met het thuiscomposteren en met het kringlooptuinieren in het algemeen.

Gft-afval ( Bron OVAM )

Bij afval denken wij al gauw aan iets dat geen waarde meer heeft, iets dat we kunnen weggooien. Toch weten wij dat wij te veel afval produceren. Onze manier van consumeren moet veranderen. We moeten afval valoriseren.

Keuken- en tuinafval (gft) en ander organisch-biologisch afval maakt een aanzienlijk deel uit van de totale hoeveelheid huisvuil. Gft-afval is afkomstig van het gescheiden ingezamelde organische deel van het huishoudelijk afval. Het omvat composteerbaar keukenafval en het gedeelte van het tuinafval dat bestaat uit het niet-houtig, fijn materiaal.

Er is geen reden om dit soort afval te storten of te verbranden, het wordt immers gemakkelijk verwerkt tot compost. Een goede scheiding is wel noodzakelijk voor het verkrijgen van een goed eindproduct.

Afhankelijk van de regio, zamelen gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden gft- en/of groenafval in, voor afvoer naar een professionele composterings- of vergistingsinstallatie.

Thuiscomposteren van gft-afval is ook eenvoudig. Daarmee sluit men zelf de kleine kringloop van het consumeren, afval produceren en opnieuw inzetten als voeding voor een rijkere bodem: van tuin naar keuken via compost terug naar de tuin.

Wat mag er WEL bij het gft-afval ( Bron OVAM )

• Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen • Dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten • Broodresten • Koffiedik, papieren koffiefilter • Papier van keukenrol • Noten, pitten • Vlees- en visresten, schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselschelpen, oesterschelpen…) • Vaste zuivelproducten • Eieren, eierschalen • Fijn tuin- en snoeiafval (Bladeren, gras, onkruid, haagscheersel) • Kamer- en tuinplanten (inclusief potgrond) • Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout • Mest van kleine huisdieren.

Wat kan nog extra en beter in onze gemeente Putte?

Onderzoek wijst uit dat een groot deel van het restafval in Vlaanderen uit etensresten bestaat, zowel bij woningen in hoogbouw als bij laagbouw. Laagbouwbewoners scheiden hun groente- fruit- en tuinafval goed. Maar restjes verdwijnen nog vaak in het restafval. Veel mensen weten niet dat restjes, zoals bijvoorbeeld vlees- en visresten, spaghetti of oud brood, ook in de gft-bak kunnen. Putte haalt momenteel geen afzonderlijk GFT afval op, promoot vooral het thuis composteren, wormenbakken en dergelijke, wat zeker reeds een positief effect heeft op het restafval. Echter een steeds grotere groep inwoners in onze gemeente kan van deze zaken slechts heel beperkt gebruik maken, hier gaat het vooral over de bewoners van appartementen. Deze bewoners worden gedwongen om hun keukenafval bij het restafval te gooien. Restafval waarvoor betaald moet worden. Putte zocht al langer naar een oplossing van het probleem dat flatbewoners hun keukenafval bij het restafval gooiden. Een belangrijk deel van het restafval in Putte bestaat juist uit dit GFTafval.

Binnen de milieuraad leeft dit ook en is gevraagd dit “probleem” te bestuderen en oplossingen aan te bieden voor verdere uitwerking ( praktisch, kostprijs ed.).

Voor Open Putte is het scheiden van de etensrestanten van belang omdat het geen afval is. ‘Het is een grondstof waarvan biogas en compost gemaakt kan worden’. Als bijkomend belangrijk voordeel voor onze inwoner daalt zijn prijs welke hij of zij betaald voor restafval.

GFT wordt biogas en compost

GFt is geen afval, maar een grondstof. Het kan dienen als basis voor biogas en compost. Wanneer je vanuit dit perspectief naar GFT kijkt, wordt het belang om etensresten te scheiden zeer duidelijk. De geuroverlast die GFT met zich kan meebrengen, kan beperkt worden door – naar het voorbeeld van bv. het Nederlandse Ede – speciale GFT zuilen waar buurtbewoners kosteloos hun GFT resten kunnen deponeren. De gemeente komt de zuilen regelmatig legen, waarna de inhoud als grondstof van biogas en/of als compost zal dienen.

In Putte zou men obv kernraden (zie ook onze eerdere voorstellen) de locaties van de zuilen kunnen bepalen. Bij her-aanleg van straten of pleinen zou de gemeente kunnen opteren om deze GFT zuilen, samen met glas en hondenpoep zuilen, te integreren op kleine afval eilandjes. De afvalzuil gaat alleen open voor mensen welke zich hiervoor ingeschreven hebben en krijgen hiervoor een badge. Met deze badge krijgen ze dan ook toegang tot de speciale GFT-zuilen. Wie niet meedoet, moet het bij het restafval blijven gooien wat resulteert in een grotere rekening = de vervuiler betaalt. Om rotzooi bij deze milieu-eilanden tot een minimum te beperken kan men overgaan tot cameratoezicht, zelfs al zijn ze er niet, het plaatsen van een bord werkt al zeer afschrikkend.

Luc Meulenijzer

Zeer slecht rapport Mobiscore.

Putte bekleedt in de mobiscore de laatste plaats in de regio!

De Mobiscore is het nieuwe instrument van de Vlaamse overheid dat aangeeft hoe vlot belangrijke voorzieningen bereikbaar zijn vanuit je woning.

Met een score van amper 5,4/10 draagt Putte-centrum de rode lantaarn in de Mechelse regio. Vooral de 60+ begrijpt dit resultaat.

De voorbije jaren sloten zeer veel winkels, banken en gemeentediensten zoals politie en hun deuren in de kernen van Peulis, Beerzel en Grasheide. Dat werd recent nog maar eens pijnlijk in de verf gezet door de aankondiging dat ook de bib van Beerzel de deuren zal sluiten aan het einde van het jaar.

Ondertussen werd er wel massaal gebouwd en verkaveld, wat tot een grote bevolkingsgroei leidde.

Om echter in Putte Centrum (Markt) te geraken zijn velen onder ons genoodzaakt de bus, fiets of auto te nemen.

De auto naar Putte Centrum is op bepaalde momenten van de dag echter een processie van Echternacht en naar eco mobiliteit af te raden.

De fiets leent zich zeker voor deze korte tot middellange afstanden, hier doet Open Putte dan ook een warme oproep aan het gemeentebestuur om belangrijke budgetten te voorzien om alternatieve en veilige fietsverbindingen te maken naar het centrum en naar alle scholen vanuit àlle kernen.

De Lijn kan samen met het gemeente bestuur via het nieuwe plaatselijke regio overleg platfgorm zorgen dat alle kernen een busverbinding krijgen met Putte Centrum (halte aan de markt) met een moderne en comfortabele bushalte én info borden met electronische info over wachttijden, aansluitingen en dergelijke (zie bv aan Heist Op Den Berg station).

Een verbinding vanop de markt naar alle klinieken (Bonheiden, Mechelen en Lier) en stations (Mechelen, Heist Op Den Berg en Lier) is hier ook aangewezen.

Verplaatsingen binnen de gemeente Putte met de Lijn zouden ook gratis kunnen zijn of tegen een zeer lage kostprijs, zodat je wagen thuis blijft.

Bereikbaarheid is ook te voet, hier vraagt Open Putte degelijk onderhouden voetpaden met overal een vrije doorgang van minimum één meter. Dat zeker en vooral voor onze mindervaliden en slechtzienden, met overal aan de oversteekplaatsen verlaagde boordstenen.

Maak tevens onze trage wegen in de gemeente terug overal open en toegankelijk met een geregeld onderhoud

Je zal merken dat wandelaars, fietsers en onze schoolgaande jeugd deze dan terug massaal zullen gebruiken!

Hier kan onze huidige meerderheid van NV.a en Open VLD (lijst burgemeester) eens een werkbezoek brengen aan onze buur gemeente Sint-Katelijne-Waver waar de voorbije jaren met dezelfde partijen (aangevuld met SP.a) zeer mooi werk is verwezenlijkt, een aanrader!!

Gemeentebestuur geen woorden, maar daden helpen u weg van de laatste plaats in deze Mobiscore lijst.

DOEN !!

BIB BEERZEL SLUIT HAAR DEUREN

MEDEDELING GEMEENTEBESTUUR VIA WEBSITE GEMEENTE PUTTE;

De bibliotheek van de Putse deelgemeente Beerzel sluit op 31 december 2019 haar deuren.

Open Putte betreurt deze – zoveelste – besparing van ons gemeentebestuur van NVA en Open VLD ( lijst burgemeester). Op de laatste vergadering van de cultuurraad van 14 oktober werd daar met geen woord over gerept door de bevoegde schepen en/of andere rechtstreekse betrokkenen.

Open Putte en de inwoners van Beerzel moeten deze spijtige beslissing vernemen via de website. Vanuit onze beweging werd al verscheidene malen opgeroepen om een dialoog te voeren over beslissingen waar onze burgers rechtstreeks mee te maken krijgen. Hier zou via dialoog misschien een andere oplossing mogelijk geweest zijn. Tevens vragen we dat de bibliotheek van Putte, politie en gemeentehuis beter met het openbaar vervoer bereikbaar zou zijn voor àlle kernen  (Peulis, Beerzel, Grasheide en Centrum), specifiek vragen we een bushalte aan de markt met overdekte zitplaatsen en een elektronisch bord met uurregeling bussen.

Open Putte & gebruikers bibliotheek Beerzel.

Adviesraden in onze gemeente

Een slimme gemeente steunt adviesraden en luistert naar zijn inwoners.

Adviesraden helpen het gemeentebestuur verder te kijken, het gezichtsveld te verruimen en beslissingen voor de langere termijn te nemen. Deze raden kunnen zorgen voor mooie samenwerkingen met het lokaal beleid, als er door beide groepen (!) de juiste ingesteldheid gehanteerd wordt. De oprichting van adviesraden is facultatief, behalve waar deze bij decreet bepaald zijn. De adviesraden die de gemeenteraad opricht, hebben een louter adviserende taak.

Een adviesraad is complementair aan de vaardigheden en expertise die de gemeente zelf in huis heeft. De leden leveren een open, kritische en onafhankelijke blik. Het is echter niet evident om burgers te vinden die zich over een lange termijn willen inzetten voor grote of complexe dossiers. Meer dan ooit engageren ze zich voor specifieke thema’s die dicht bij hun eigen interesse of buurt aanleunen. Er zijn inderdaad mensen, zowel binnen het gemeentebestuur als daarbuiten die de adviesraad niet meer beschouwen als een vorm van participatief lokaal beleid.

Visie Open Putte over de toekomst van de adviesraden.

Een goed werkende raad kan een nuttige rol spelen en haar inbreng kan vergroot worden door soepeler om te gaan met het concept. Adviesraden hebben zeker nog een toekomst als we de betrokkenheid verbreden, bv meer open vergaderingen organiseren, projectmatig of thematisch werken, per thema burgers uitnodigen enz…

Op deze manier speel je ook in op de huidige tendens van kortere engagementopname. Voor elk onderwerp kan je er zo voor zorgen dat de juiste mensen rond de tafel zitten. Hoe breder het speelveld van geïnteresseerden hoe nuttiger bij het uitbrengen van een gedragen advies. Afhankelijk van het onderwerp kan je mensen oproepen om te komen, je mag er immers niet van uitgaan gaan dat iedereen steeds op de vergadering aanwezig dient te zijn. Probeer er wel voor te zorgen dat je steeds een mix van doeners en denkers rond de tafel hebt, beide heb je nodig om tot een goed resultaat te komen.

Open Putte gelooft dat adviesraden nuttig én nodig zijn. Een adviesraad zou niet uitsluitend dienen te bestaan uit een vaste ledenlijst, maar ook uit een lijst van burgers welke hebben aangegeven om mee te denken en praten over meer specifieke beleidskeuzes. Om deze lijst te bekomen is het interessant om de bevolking te bevragen of je hen mag betrekken over een bepaald thema of een bepaald beleidsdomein.

Er kunnen dan binnen de adviesraden werkgroepen opgericht worden. De “ voorzitter” van deze werkgroep kan dan die mensen contacteren die zich hebben opgegeven om mee te denken over deze materie. Open Putte is er van overtuigd dat hoe meer inspanningen je hebt gedaan om mensen te betrekken, hoe sterker je advies gedragen zal worden.

Oplossingen van Open Putte om de bevolking te betrekken.

Open Putte is van oordeel dat onze inwoners onvoldoende betrokken worden bij het beleid in onze gemeente. De burger voelt zich onvoldoende gehoord en vaak ook in de steek gelaten. Het resultaat is wantrouwen in de huidige politieke werking van Putte. Open Putte wenst een radicale breuk met deze bestuursstijl.

Een modern bestuur houdt rekening met de mening van zijn inwoners. Het zorgt ervoor dat mensen voldoende, tijdig en duidelijk geïnformeerd worden. Het gaat de dialoog aan en het geeft ook inspraak. Bv. bij de herinrichting van straten en pleinen zal het gemeentebestuur de betrokkenen vooraf en voldoende inlichten en bevragen over de plannen. Dit kan via bewonersvergaderingen waarin binnen duidelijk bepaalde krijtlijnen, de betrokken bewoners zelf invulling kunnen geven aan hun leefomgeving.

In elke kern ( Putte Centrum, Grasheide, Peulis en Beerzel) zou open Putte een kernraad installeren. Deze vier kernraden moeten als gemeentelijke adviesraden een centrale schakel worden tussen burger en bestuur. Zij worden systematisch geconsulteerd bij beleidsinitiatieven van de gemeente voor de betrokken kern ( bv. investeringen, openbaar vervoer, wegenwerken, milieu enz…) Uiteraard zullen de kernraden ook een eigen initiatief recht krijgen en problemen kunnen aankaarten bij het gemeente bestuur. De kernraad is samengesteld uit bewoners die zich vrijwillig en actief willen inzetten voor hun kern en dorp.

Met deze kernraden wil Open Putte een permanente dialoog mogelijk maken en mensen op een systematische manier betrekken bij het beleid. Open Putte doet dan ook een warme oproep aan alle Putse politieke partijen om dit voorstel op de gemeenteraad te brengen en te verwezenlijken. Open Putte staat ook open om in een “ open” werkgroep hun volle steun en medewerking te verlenen. Wij steunen elk initiatief hier omtrent.

Luc Meulenijzer