Dag van de Trage weg

Dag van de Trage weg

16 en 17 oktober

Zoals u wellicht ook weet is het in Putte niet zo goed gesteld met het netwerk van trage wegen en dat terwijl de vraag van het grote publiek voor trage wegen nog nooit zo groot is geweest. Reeds tal van andere buurtwegen, voetwegels, kerkwegen, jaagpaden,… zijn verdwenen, werden vaak al dan niet illegaal afgesloten of worden niet onderhouden. Het verdwijnen van buurt- en andere trage wegen is een spijtige zaak. Trage wegen bieden immers heel wat mogelijkheden en voordelen voor de inwoners van onze gemeente.

Het Gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 legt een beheers- en vrijwaringsplicht op aan de gemeentebesturen voor alle gemeentewegen. Hieronder vallen ook de trage wegen, waarvan de rooilijn vaak werd opgetekend in de Atlas der Buurtwegen. De gemeentebesturen worden geacht door dit decreet een beleid te voeren dat gericht is op meer verkeersveiligheid en moet bijdragen tot het ontwikkelen van een fijnmazig netwerk aan trage wegen.

Trage wegen kunnen vooreerst ingeschakeld worden in recreatieve wandel- en fietsroutes. Veldwegen en kerkwegels zijn immers ideaal voor de vele fietsers en wandelaars die op een rustige manier van het landschap en de natuur willen genieten.

Daarnaast hebben trage wegen een belangrijke cultuurhistorische waarde. Bijna alle trage wegen zijn historische verbindingen, als trage wegen verdwijnen, gaat dus ook een deel van ons “collectief geheugen” verloren. Verder zijn veldwegen, zeker in Putte, van belang voor natuurontwikkeling. In het dichtbebouwde Putte zijn de nog overblijvende natuurgebieden klein en sterk versnipperd. Trage wegen zorgen voor een ecologische verbinding tussen natuurgebieden, waardoor tal van planten en dieren zich kunnen verspreiden  over een groter gebied.

Trage wegen kunnen tot slot gebruikt worden als veilige verbindingen voor zwakke weggebruikers. Trage wegen kunnen, zeker voor korte afstanden, een alternatieve en verkeersveilige route bieden voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen. Heel wat trage wegen maken een verbinding tussen en naar dorpskernen en gemeentelijke centra. Trage wegen kunnen daardoor een belangrijke hulp zijn in de strijd tegen verkeersonveiligheid.

Graag had Open Putte van het gemeentebestuur van Lijst burgemeester ( Open VLD) en NV.A vernomen welke stappen ze gaan  ondernemen om alle trage wegen weer toegankelijk  te laten maken. Open Putte denkt hierbij aan regelmatig maaien, hindernissen verwijderen, illegale afsluitingen verwijderen enz… Het gemeentewegendecreet geeft het gemeentebestuur hiervoor een ruime bevoegdheid. (indien de weg ook in de Atlas der Buurtwegen staat of indien het een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van overgang zou kunnen betreffen)

Het enige wat Open Putte dus vraagt is dat de wetgeving zou worden gerespecteerd.

Meer algemeen is Open Putte er van overtuigd dat de Puttenaar de grote waarde en de diverse mogelijkheden inziet van het herwaarderen van trage wegen in onze gemeente. Open Putte hoopt dan ook dat de huidige meerderheid de mogelijkheden die deze trage wegen bieden in de toekomst maximaal zal benutten en werk zal maken van het terug openstellen en in ere herstellen van onze trage wegen. 

Bron en alle verdere info “VZW Trage Wegen”