Openbaar vervoer in Putte, Quo Vadis?

Openbaar vervoer in Putte, Quo Vadis?

Ligt het huidig gemeentebestuur wakker van het openbaar vervoer in Putte? Onze inwoners, huidige gebruikers en Open Putte zeker wel!

Eind 2021 zal het openbaar vervoer in onze vervoerregio er helemaal anders uitzien. De Lijn organiseert het ‘kernnet’, de lijnen in en naar de grote steden, én het aanvullend net tussen de kleinere steden en gemeenten. 

Met de oprichting van de vervoerregio Mechelen, waar Putte deel van uit maakt, werd de voorbije jaren de sleutel van het openbaar vervoer in handen gegeven van de plaatselijke gemeenten met elk hun eigen prioriteiten,  budgetten en mobiliteitskeuze (Lees: politieke keuze).

Voor onze kernen zou een vervoer op maat opgezet worden. Reizigers uit landelijk gebied kunnen rekenen op flexbussen, taxi’s, deelauto’s en deelfietsen. Een nieuwe ‘mobiliteitscentrale’ moet dat aanbod voor het ‘vervoer op maat’ samenbrengen, plannen en factureren aan de reizigers via een app. Maar de tarieven voor dat aanbod liggen nog niet vast.

Bovendien is ook het budget dat toegekend werd door de Vlaamse regering ontoereikend. De vraag is dan ook hoe betaalbaar dat aanbod in een landelijk gebied nog zal zijn. Vooral senioren, mensen met een handicap dreigen hiervan de dupe te worden. Zij springen niet zomaar op de deelfiets na een familiebezoek of een seniorennamiddag. 

Openbaar vervoer moet toegankelijk blijven voor iedereen. Uiteraard moeten de middelen efficiënt ingezet worden, maar het vervoer op maat mag geen hellend vlak zijn naar een verdere afbouw van de dienstverlening. De sociale opdracht van het openbaar vervoer mag niet in het gedrang komen.

Voor het vervoer op maat zijn de lokale besturen zelf verantwoordelijk, maar met te weinig centen is dat eerder een vergiftigd geschenk. Voor het vervoer op maat kreeg de vervoersregio het geld dat anders naar de belbus en het leerlingenvervoer ging. Maar op dat budget is al serieus bespaard. Als De Lijn het zelf niet meer georganiseerd kreeg, dan volstaat het ook niet voor de vervoersregio om hiermee een betaalbaar en deftig aanbod op te zetten. De vraag is echter hoeveel je kan afwentelen op de gemeenschap. De mensen moeten het zelf maar zien te organiseren, omdat de overheid het laat afweten. En de geprivatiseerde Ubers die alle sociale normen aan hun laars lappen, zijn ook geen alternatief. 

Voor Putte en Open Putte is en was dit een uitgelezen moment om een grote stap voorwaarts te zetten en het openbaar vervoer verder te promoten en uit te breiden met goede verbindingen naar het centrum en nabij gelegen belangrijke doelen zoals daar zijn; scholen, ziekenhuizen, stations, industriegebieden, nabije centrumsteden en dergelijke.

De berichten welke bij mondjesmaat (pers en website vervoerregio Mechelen) gelost worden wijzen echter op het tegendeel en hier is dringend, voor het te laat is, een duidelijke communicatie en dialoog met onze inwoners een absolute prioriteit. Zij zijn de gebruikers en via allerlei belastingen ook de netto betalers van het openbaar vervoer.

Belangrijk is ook de vaststelling dat de gemeente met zijn huidige meerderheid de bouw van appartementen in ALLE kernen sterk  aanmoedigt en zeker niet ontmoedigt. Weet dat vele van deze appartementen veelal bewoond worden door ouderen en laat het nu net deze groep zijn die niet de beschikking hebben over een (bedrijfs)wagen en omwille van allerlei redenen sterk afhankelijk zijn van De Lijn. Een initiatief zoals daar zijn flexbus (huidige belbus) of deelfietsen in de kernen zijn in deze slechts lapmiddelen en geen structurele oplossingen.

Een klein voorbeeld, momenteel is het aanbod van de Lijn in de kern  Beerzel ok, kan zeker beter maar ok. De laatste berichten welke verschenen zijn, herleiden dit tot NUL! De Lijn zou Beerzel dorp en kerk niet meer bedienen, de halte Dries zou blijven. Hetzelfde kan gezegd worden voor de andere kernen, uitgezonderd het Centrum.

In het verleden hebben we al meermaals opgeroepen voor een open dialoog met alle burgers via kernraden of evenwaardig initiatief, tot nu zonder enig gevolg.

Open Putte roept bij deze nogmaals het gemeentebestuur op om dringend deze dialoog op te starten en zeker alle belanghebbenden een stem te geven in dit debat.

Lijst van de burgemeester ( Open VLD) en NVA, laat u horen en maak van dit verhaal een positief verhaal met uitsluitend winnaars en kies voor het openbaar vervoer en zijn vele gebruikers.

Een bezorgd veelvuldig gebruiker van De Lijn, NMBS, fiets en jawel ook de wagen.

Luc Meulenijzer

Open Putte