Archiveer 28 december 2020

Openbaar vervoer in Putte, Quo Vadis?

Ligt het huidig gemeentebestuur wakker van het openbaar vervoer in Putte? Onze inwoners, huidige gebruikers en Open Putte zeker wel!

Eind 2021 zal het openbaar vervoer in onze vervoerregio er helemaal anders uitzien. De Lijn organiseert het ‘kernnet’, de lijnen in en naar de grote steden, én het aanvullend net tussen de kleinere steden en gemeenten. 

Met de oprichting van de vervoerregio Mechelen, waar Putte deel van uit maakt, werd de voorbije jaren de sleutel van het openbaar vervoer in handen gegeven van de plaatselijke gemeenten met elk hun eigen prioriteiten,  budgetten en mobiliteitskeuze (Lees: politieke keuze).

Voor onze kernen zou een vervoer op maat opgezet worden. Reizigers uit landelijk gebied kunnen rekenen op flexbussen, taxi’s, deelauto’s en deelfietsen. Een nieuwe ‘mobiliteitscentrale’ moet dat aanbod voor het ‘vervoer op maat’ samenbrengen, plannen en factureren aan de reizigers via een app. Maar de tarieven voor dat aanbod liggen nog niet vast.

Bovendien is ook het budget dat toegekend werd door de Vlaamse regering ontoereikend. De vraag is dan ook hoe betaalbaar dat aanbod in een landelijk gebied nog zal zijn. Vooral senioren, mensen met een handicap dreigen hiervan de dupe te worden. Zij springen niet zomaar op de deelfiets na een familiebezoek of een seniorennamiddag. 

Openbaar vervoer moet toegankelijk blijven voor iedereen. Uiteraard moeten de middelen efficiënt ingezet worden, maar het vervoer op maat mag geen hellend vlak zijn naar een verdere afbouw van de dienstverlening. De sociale opdracht van het openbaar vervoer mag niet in het gedrang komen.

Voor het vervoer op maat zijn de lokale besturen zelf verantwoordelijk, maar met te weinig centen is dat eerder een vergiftigd geschenk. Voor het vervoer op maat kreeg de vervoersregio het geld dat anders naar de belbus en het leerlingenvervoer ging. Maar op dat budget is al serieus bespaard. Als De Lijn het zelf niet meer georganiseerd kreeg, dan volstaat het ook niet voor de vervoersregio om hiermee een betaalbaar en deftig aanbod op te zetten. De vraag is echter hoeveel je kan afwentelen op de gemeenschap. De mensen moeten het zelf maar zien te organiseren, omdat de overheid het laat afweten. En de geprivatiseerde Ubers die alle sociale normen aan hun laars lappen, zijn ook geen alternatief. 

Voor Putte en Open Putte is en was dit een uitgelezen moment om een grote stap voorwaarts te zetten en het openbaar vervoer verder te promoten en uit te breiden met goede verbindingen naar het centrum en nabij gelegen belangrijke doelen zoals daar zijn; scholen, ziekenhuizen, stations, industriegebieden, nabije centrumsteden en dergelijke.

De berichten welke bij mondjesmaat (pers en website vervoerregio Mechelen) gelost worden wijzen echter op het tegendeel en hier is dringend, voor het te laat is, een duidelijke communicatie en dialoog met onze inwoners een absolute prioriteit. Zij zijn de gebruikers en via allerlei belastingen ook de netto betalers van het openbaar vervoer.

Belangrijk is ook de vaststelling dat de gemeente met zijn huidige meerderheid de bouw van appartementen in ALLE kernen sterk  aanmoedigt en zeker niet ontmoedigt. Weet dat vele van deze appartementen veelal bewoond worden door ouderen en laat het nu net deze groep zijn die niet de beschikking hebben over een (bedrijfs)wagen en omwille van allerlei redenen sterk afhankelijk zijn van De Lijn. Een initiatief zoals daar zijn flexbus (huidige belbus) of deelfietsen in de kernen zijn in deze slechts lapmiddelen en geen structurele oplossingen.

Een klein voorbeeld, momenteel is het aanbod van de Lijn in de kern  Beerzel ok, kan zeker beter maar ok. De laatste berichten welke verschenen zijn, herleiden dit tot NUL! De Lijn zou Beerzel dorp en kerk niet meer bedienen, de halte Dries zou blijven. Hetzelfde kan gezegd worden voor de andere kernen, uitgezonderd het Centrum.

In het verleden hebben we al meermaals opgeroepen voor een open dialoog met alle burgers via kernraden of evenwaardig initiatief, tot nu zonder enig gevolg.

Open Putte roept bij deze nogmaals het gemeentebestuur op om dringend deze dialoog op te starten en zeker alle belanghebbenden een stem te geven in dit debat.

Lijst van de burgemeester ( Open VLD) en NVA, laat u horen en maak van dit verhaal een positief verhaal met uitsluitend winnaars en kies voor het openbaar vervoer en zijn vele gebruikers.

Een bezorgd veelvuldig gebruiker van De Lijn, NMBS, fiets en jawel ook de wagen.

Luc Meulenijzer

Open Putte

Hoe besparen op je keukenafval en je jaarlijks afval factuur verminderen?

Kringlooptuinieren en thuiscompostering (Bron Ovam)

Dankzij de jarenlange inspanningen van onder meer de OVAM, bevindt Vlaanderen zich aan de top van Europa wat betreft het aantal thuiscomposteerders. Meer dan 35 % van de Vlamingen composteert immers thuis.

De OVAM ondersteunt het thuiscomposteren via het subsidiëren van de aankoop van wormenbakken, compostvaten en compostbakken. Samen met de VLACO, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de gemeenten, is een uitgebreid netwerk van compostmeesters opgezet.

Compostmeesters/ kringloopkrachten zijn vrijwilligers die geïnteresseerden in de eigen gemeente kunnen bijstaan met het thuiscomposteren en met het kringlooptuinieren in het algemeen.

Gft-afval ( Bron OVAM )

Bij afval denken wij al gauw aan iets dat geen waarde meer heeft, iets dat we kunnen weggooien. Toch weten wij dat wij te veel afval produceren. Onze manier van consumeren moet veranderen. We moeten afval valoriseren.

Keuken- en tuinafval (gft) en ander organisch-biologisch afval maakt een aanzienlijk deel uit van de totale hoeveelheid huisvuil. Gft-afval is afkomstig van het gescheiden ingezamelde organische deel van het huishoudelijk afval. Het omvat composteerbaar keukenafval en het gedeelte van het tuinafval dat bestaat uit het niet-houtig, fijn materiaal.

Er is geen reden om dit soort afval te storten of te verbranden, het wordt immers gemakkelijk verwerkt tot compost. Een goede scheiding is wel noodzakelijk voor het verkrijgen van een goed eindproduct.

Afhankelijk van de regio, zamelen gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden gft- en/of groenafval in, voor afvoer naar een professionele composterings- of vergistingsinstallatie.

Thuiscomposteren van gft-afval is ook eenvoudig. Daarmee sluit men zelf de kleine kringloop van het consumeren, afval produceren en opnieuw inzetten als voeding voor een rijkere bodem: van tuin naar keuken via compost terug naar de tuin.

Wat mag er WEL bij het gft-afval ( Bron OVAM )

• Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen • Dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten • Broodresten • Koffiedik, papieren koffiefilter • Papier van keukenrol • Noten, pitten • Vlees- en visresten, schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselschelpen, oesterschelpen…) • Vaste zuivelproducten • Eieren, eierschalen • Fijn tuin- en snoeiafval (Bladeren, gras, onkruid, haagscheersel) • Kamer- en tuinplanten (inclusief potgrond) • Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout • Mest van kleine huisdieren.

Wat kan nog extra en beter in onze gemeente Putte?

Onderzoek wijst uit dat een groot deel van het restafval in Vlaanderen uit etensresten bestaat, zowel bij woningen in hoogbouw als bij laagbouw. Laagbouwbewoners scheiden hun groente- fruit- en tuinafval goed. Maar restjes verdwijnen nog vaak in het restafval. Veel mensen weten niet dat restjes, zoals bijvoorbeeld vlees- en visresten, spaghetti of oud brood, ook in de gft-bak kunnen. Putte haalt momenteel geen afzonderlijk GFT afval op, promoot vooral het thuis composteren, wormenbakken en dergelijke, wat zeker reeds een positief effect heeft op het restafval. Echter een steeds grotere groep inwoners in onze gemeente kan van deze zaken slechts heel beperkt gebruik maken, hier gaat het vooral over de bewoners van appartementen. Deze bewoners worden gedwongen om hun keukenafval bij het restafval te gooien. Restafval waarvoor betaald moet worden. Putte zocht al langer naar een oplossing van het probleem dat flatbewoners hun keukenafval bij het restafval gooiden. Een belangrijk deel van het restafval in Putte bestaat juist uit dit GFTafval.

Binnen de milieuraad leeft dit ook en is gevraagd dit “probleem” te bestuderen en oplossingen aan te bieden voor verdere uitwerking ( praktisch, kostprijs ed.).

Voor Open Putte is het scheiden van de etensrestanten van belang omdat het geen afval is. ‘Het is een grondstof waarvan biogas en compost gemaakt kan worden’. Als bijkomend belangrijk voordeel voor onze inwoner daalt zijn prijs welke hij of zij betaald voor restafval.

GFT wordt biogas en compost

GFt is geen afval, maar een grondstof. Het kan dienen als basis voor biogas en compost. Wanneer je vanuit dit perspectief naar GFT kijkt, wordt het belang om etensresten te scheiden zeer duidelijk. De geuroverlast die GFT met zich kan meebrengen, kan beperkt worden door – naar het voorbeeld van bv. het Nederlandse Ede – speciale GFT zuilen waar buurtbewoners kosteloos hun GFT resten kunnen deponeren. De gemeente komt de zuilen regelmatig legen, waarna de inhoud als grondstof van biogas en/of als compost zal dienen.

In Putte zou men obv kernraden (zie ook onze eerdere voorstellen) de locaties van de zuilen kunnen bepalen. Bij her-aanleg van straten of pleinen zou de gemeente kunnen opteren om deze GFT zuilen, samen met glas en hondenpoep zuilen, te integreren op kleine afval eilandjes. De afvalzuil gaat alleen open voor mensen welke zich hiervoor ingeschreven hebben en krijgen hiervoor een badge. Met deze badge krijgen ze dan ook toegang tot de speciale GFT-zuilen. Wie niet meedoet, moet het bij het restafval blijven gooien wat resulteert in een grotere rekening = de vervuiler betaalt. Om rotzooi bij deze milieu-eilanden tot een minimum te beperken kan men overgaan tot cameratoezicht, zelfs al zijn ze er niet, het plaatsen van een bord werkt al zeer afschrikkend.

Luc Meulenijzer