De vernieuwing gaat door

De vernieuwing gaat door

Bij de start van het jaar stelde Open Putte een nieuw bestuur aan. De voorbije maanden werd hard gewerkt om voort te gaan op het goede elan van de verkiezingen van afgelopen oktober. De kiesdrempel werd dan wel net niet gehaald, maar toch is de nodige trots op zijn plaats. Niet enkel trots op het toch wel goede resultaat van een compleet nieuw project met een groot aantal verkiesbare nieuwkomers, maar ook trots op alle mensen die meewerkten (en dat nog steeds doen)! Een speciale vermelding voor Jan Scheltiens is ook op zijn plaats. Hij zette zijn ervaring in om de nieuwe gezichten te begeleiden en met raad en daad bij te staan alvorens zijn politieke ‘loopbaan’ stop te zetten.

Het vernieuwde bestuur richt zijn pijlen nu volop op de toekomst met een sterk team, waarbij we alle andere drijvende krachten achter de schermen aan boord konden houden. Zo blijft onze sterk scorende lijsttrekker en huidig vicevoorzitter Linda één van onze absolute sterkhouders. Een belangrijk signaal voor de volledige groep dat het positivisme en het geloof in Open Putte gegrond is. Nu is het aan ons om jullie, de inwoners, ook te overtuigen.

Dat zullen we doen door een brug te bouwen tussen de burgers en de politiek, hét wapen bij uitstek tegen extremisme in al haar vormen. De opmars van extreem gedachtegoed werd op 26 mei nogmaals in de verf gezet. Vanuit Open Putte volgden we uiteraard de uitslagen op de voet met speciale aandacht voor het stemgedrag van Putte, waar extreme partijen minder opvallend scoorden maar de algemene ruk naar rechts wel grotendeels weerspiegeld werd. Die uitslag verbaasde ons niet, aangezien dezelfde tendens reeds opviel bij de provincieraadverkiezingen. Vanuit Open Putte uiten wij dan ook onze bezorgdheid over de verrechtsing, zowel in België als in Putte zelf.

Het zou van weinig politiek inzicht getuigen om al de rechtse kiezers als racistisch of dom te bestempelen. Veeleer moet de politiek kijken naar het signaal en de aanleidingen tot dat signaal. De groeiende intolerantie binnen de samenleving is immers zonder twijfel voor een groot deel te wijten aan de huidige manier waarop aan politiek gedaan wordt. De vijandigheid en het negativisme bij en tussen de politieke machthebbers zet uiteraard niet aan tot tolerantie en respect voor elkaar. Daarnaast is ook de almaar groeiende kloof tussen burgers en de politiek een belangrijke frustratie, wat een voedingsbodem is voor populisme en extremisme.

Het is precies vanuit die verzuchtingen dat ondertussen ruim 1,5 jaar geleden Open Putte ontstond. Onze absolute kernvraag is dan ook: hoe betrekken we de burgers weer bij de politiek? Burgerparticipatie was bijgevolg de rode draad doorheen onze campagne  voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo schreven we ons programma bijvoorbeeld voor een zeer groot deel op basis van de resultaten van onze Grote Bevraging, waarbij de burgers hun noden konden formuleren. Op die manier ontstond een rechtstreekse link tussen de burgers en de politiek.

Alles vertrekt vanuit onze visie op de maatschappelijke rol van politici en de politiek in het algemeen.

Politiek steunt in een democratie op verkozenen die een mandaat krijgen van de burger om hen te vertegenwoordigen. Bijgevolg moeten de verkozenen dan ook oplossingen aanreiken voor de problemen die de burgers ervaren. In de praktijk wordt al te vaak vergeten dat het om een mandaat van de kiezer gaat. In de visie van Open Putte moet een verkozene optimaal gebruik maken van zijn of haar toegang tot dossiers, documenten, archieven,… kortom allerhande vormen van (achtergrond)informatie over maatschappelijke problemen en/of fenomenen om van daaruit tot de meest wenselijke oplossing voor een probleem dat door de burgers ervaren wordt, te komen. Precies daarin ligt de meerwaarde van de politiek: het zicht op de bredere context van een probleem en de vakkennis om tot wenselijke oplossingen te komen! De noden moeten immers niet van bovenaf bepaald worden, maar worden van onderuit aangeleverd. Dat is dan ook de rol die Open Putte wil spelen voor de inwoners van Putte, het beantwoorden van de noden met behulp van informatie.

De sleutel tot een tolerante samenleving ligt voor ons dus bij een bottom-up benadering, waarbij de burgers een grote inbreng hebben in de beleidsprioriteiten van hun bestuur. De bezorgdheden steeds afdoen als ongegrond of racistisch, zal weinig overtuigend werken. Dé manier om te tonen dat een tolerante en sociale samenleving mogelijk is, is om dat te bewijzen met daden in plaats van enkel met woorden. Door een probleem als armoede aan te pakken op een correcte, sociale en inclusieve manier kan een belangrijk deel van de bekommernissen en frustraties weggenomen worden; vervolgens zullen de mensen dan met hun eigen ogen kunnen zien waar de echte oorzaken liggen of lagen in plaats van bijvoorbeeld bevolkingsgroepen te culpabiliseren om problemen te verklaren.

Daarnaast moet de politiek ook zélf op een positieve manier werken en bijgevolg dienen als voorbeeld voor een respectvolle omgang met elkaar. Ook daar ziet Open Putte een negatieve tendens die we trachten te doorbreken.

Het zal een lang en moeizaam proces zijn, maar wij zullen de komende maanden en jaren alles in het werk te stellen om op een positieve en inclusieve manier aan politiek te doen mét inbreng van de burgers. We starten daar niet mee wanneer het opnieuw campagnetijd zal zijn of wanneer we verkozenen hebben, maar we zijn er reeds 1,5 jaar mee bezig en zullen het dag na dag voortzetten. Jullie zullen ook tijdens deze legislatuur inbreng kunnen hebben in onze werking en onze standpunten. Alle input is ook steeds welkom via één van onze kanalen op sociale media of via mail, net als elke andere vorm van hulp. We staan steeds open voor nieuwe medewerkers voor dit mooie project!

U zult nog van ons horen, al hopen wij vooral van U te horen!

Kjel Van Rossem