Archiveer 25 oktober 2019

Zeer slecht rapport Mobiscore.

Putte bekleedt in de mobiscore de laatste plaats in de regio!

De Mobiscore is het nieuwe instrument van de Vlaamse overheid dat aangeeft hoe vlot belangrijke voorzieningen bereikbaar zijn vanuit je woning.

Met een score van amper 5,4/10 draagt Putte-centrum de rode lantaarn in de Mechelse regio. Vooral de 60+ begrijpt dit resultaat.

De voorbije jaren sloten zeer veel winkels, banken en gemeentediensten zoals politie en hun deuren in de kernen van Peulis, Beerzel en Grasheide. Dat werd recent nog maar eens pijnlijk in de verf gezet door de aankondiging dat ook de bib van Beerzel de deuren zal sluiten aan het einde van het jaar.

Ondertussen werd er wel massaal gebouwd en verkaveld, wat tot een grote bevolkingsgroei leidde.

Om echter in Putte Centrum (Markt) te geraken zijn velen onder ons genoodzaakt de bus, fiets of auto te nemen.

De auto naar Putte Centrum is op bepaalde momenten van de dag echter een processie van Echternacht en naar eco mobiliteit af te raden.

De fiets leent zich zeker voor deze korte tot middellange afstanden, hier doet Open Putte dan ook een warme oproep aan het gemeentebestuur om belangrijke budgetten te voorzien om alternatieve en veilige fietsverbindingen te maken naar het centrum en naar alle scholen vanuit àlle kernen.

De Lijn kan samen met het gemeente bestuur via het nieuwe plaatselijke regio overleg platfgorm zorgen dat alle kernen een busverbinding krijgen met Putte Centrum (halte aan de markt) met een moderne en comfortabele bushalte én info borden met electronische info over wachttijden, aansluitingen en dergelijke (zie bv aan Heist Op Den Berg station).

Een verbinding vanop de markt naar alle klinieken (Bonheiden, Mechelen en Lier) en stations (Mechelen, Heist Op Den Berg en Lier) is hier ook aangewezen.

Verplaatsingen binnen de gemeente Putte met de Lijn zouden ook gratis kunnen zijn of tegen een zeer lage kostprijs, zodat je wagen thuis blijft.

Bereikbaarheid is ook te voet, hier vraagt Open Putte degelijk onderhouden voetpaden met overal een vrije doorgang van minimum één meter. Dat zeker en vooral voor onze mindervaliden en slechtzienden, met overal aan de oversteekplaatsen verlaagde boordstenen.

Maak tevens onze trage wegen in de gemeente terug overal open en toegankelijk met een geregeld onderhoud

Je zal merken dat wandelaars, fietsers en onze schoolgaande jeugd deze dan terug massaal zullen gebruiken!

Hier kan onze huidige meerderheid van NV.a en Open VLD (lijst burgemeester) eens een werkbezoek brengen aan onze buur gemeente Sint-Katelijne-Waver waar de voorbije jaren met dezelfde partijen (aangevuld met SP.a) zeer mooi werk is verwezenlijkt, een aanrader!!

Gemeentebestuur geen woorden, maar daden helpen u weg van de laatste plaats in deze Mobiscore lijst.

DOEN !!

BIB BEERZEL SLUIT HAAR DEUREN

MEDEDELING GEMEENTEBESTUUR VIA WEBSITE GEMEENTE PUTTE;

De bibliotheek van de Putse deelgemeente Beerzel sluit op 31 december 2019 haar deuren.

Open Putte betreurt deze – zoveelste – besparing van ons gemeentebestuur van NVA en Open VLD ( lijst burgemeester). Op de laatste vergadering van de cultuurraad van 14 oktober werd daar met geen woord over gerept door de bevoegde schepen en/of andere rechtstreekse betrokkenen.

Open Putte en de inwoners van Beerzel moeten deze spijtige beslissing vernemen via de website. Vanuit onze beweging werd al verscheidene malen opgeroepen om een dialoog te voeren over beslissingen waar onze burgers rechtstreeks mee te maken krijgen. Hier zou via dialoog misschien een andere oplossing mogelijk geweest zijn. Tevens vragen we dat de bibliotheek van Putte, politie en gemeentehuis beter met het openbaar vervoer bereikbaar zou zijn voor àlle kernen  (Peulis, Beerzel, Grasheide en Centrum), specifiek vragen we een bushalte aan de markt met overdekte zitplaatsen en een elektronisch bord met uurregeling bussen.

Open Putte & gebruikers bibliotheek Beerzel.

De vernieuwing gaat door

Bij de start van het jaar stelde Open Putte een nieuw bestuur aan. De voorbije maanden werd hard gewerkt om voort te gaan op het goede elan van de verkiezingen van afgelopen oktober. De kiesdrempel werd dan wel net niet gehaald, maar toch is de nodige trots op zijn plaats. Niet enkel trots op het toch wel goede resultaat van een compleet nieuw project met een groot aantal verkiesbare nieuwkomers, maar ook trots op alle mensen die meewerkten (en dat nog steeds doen)! Een speciale vermelding voor Jan Scheltiens is ook op zijn plaats. Hij zette zijn ervaring in om de nieuwe gezichten te begeleiden en met raad en daad bij te staan alvorens zijn politieke ‘loopbaan’ stop te zetten.

Het vernieuwde bestuur richt zijn pijlen nu volop op de toekomst met een sterk team, waarbij we alle andere drijvende krachten achter de schermen aan boord konden houden. Zo blijft onze sterk scorende lijsttrekker en huidig vicevoorzitter Linda één van onze absolute sterkhouders. Een belangrijk signaal voor de volledige groep dat het positivisme en het geloof in Open Putte gegrond is. Nu is het aan ons om jullie, de inwoners, ook te overtuigen.

Dat zullen we doen door een brug te bouwen tussen de burgers en de politiek, hét wapen bij uitstek tegen extremisme in al haar vormen. De opmars van extreem gedachtegoed werd op 26 mei nogmaals in de verf gezet. Vanuit Open Putte volgden we uiteraard de uitslagen op de voet met speciale aandacht voor het stemgedrag van Putte, waar extreme partijen minder opvallend scoorden maar de algemene ruk naar rechts wel grotendeels weerspiegeld werd. Die uitslag verbaasde ons niet, aangezien dezelfde tendens reeds opviel bij de provincieraadverkiezingen. Vanuit Open Putte uiten wij dan ook onze bezorgdheid over de verrechtsing, zowel in België als in Putte zelf.

Het zou van weinig politiek inzicht getuigen om al de rechtse kiezers als racistisch of dom te bestempelen. Veeleer moet de politiek kijken naar het signaal en de aanleidingen tot dat signaal. De groeiende intolerantie binnen de samenleving is immers zonder twijfel voor een groot deel te wijten aan de huidige manier waarop aan politiek gedaan wordt. De vijandigheid en het negativisme bij en tussen de politieke machthebbers zet uiteraard niet aan tot tolerantie en respect voor elkaar. Daarnaast is ook de almaar groeiende kloof tussen burgers en de politiek een belangrijke frustratie, wat een voedingsbodem is voor populisme en extremisme.

Het is precies vanuit die verzuchtingen dat ondertussen ruim 1,5 jaar geleden Open Putte ontstond. Onze absolute kernvraag is dan ook: hoe betrekken we de burgers weer bij de politiek? Burgerparticipatie was bijgevolg de rode draad doorheen onze campagne  voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo schreven we ons programma bijvoorbeeld voor een zeer groot deel op basis van de resultaten van onze Grote Bevraging, waarbij de burgers hun noden konden formuleren. Op die manier ontstond een rechtstreekse link tussen de burgers en de politiek.

Alles vertrekt vanuit onze visie op de maatschappelijke rol van politici en de politiek in het algemeen.

Politiek steunt in een democratie op verkozenen die een mandaat krijgen van de burger om hen te vertegenwoordigen. Bijgevolg moeten de verkozenen dan ook oplossingen aanreiken voor de problemen die de burgers ervaren. In de praktijk wordt al te vaak vergeten dat het om een mandaat van de kiezer gaat. In de visie van Open Putte moet een verkozene optimaal gebruik maken van zijn of haar toegang tot dossiers, documenten, archieven,… kortom allerhande vormen van (achtergrond)informatie over maatschappelijke problemen en/of fenomenen om van daaruit tot de meest wenselijke oplossing voor een probleem dat door de burgers ervaren wordt, te komen. Precies daarin ligt de meerwaarde van de politiek: het zicht op de bredere context van een probleem en de vakkennis om tot wenselijke oplossingen te komen! De noden moeten immers niet van bovenaf bepaald worden, maar worden van onderuit aangeleverd. Dat is dan ook de rol die Open Putte wil spelen voor de inwoners van Putte, het beantwoorden van de noden met behulp van informatie.

De sleutel tot een tolerante samenleving ligt voor ons dus bij een bottom-up benadering, waarbij de burgers een grote inbreng hebben in de beleidsprioriteiten van hun bestuur. De bezorgdheden steeds afdoen als ongegrond of racistisch, zal weinig overtuigend werken. Dé manier om te tonen dat een tolerante en sociale samenleving mogelijk is, is om dat te bewijzen met daden in plaats van enkel met woorden. Door een probleem als armoede aan te pakken op een correcte, sociale en inclusieve manier kan een belangrijk deel van de bekommernissen en frustraties weggenomen worden; vervolgens zullen de mensen dan met hun eigen ogen kunnen zien waar de echte oorzaken liggen of lagen in plaats van bijvoorbeeld bevolkingsgroepen te culpabiliseren om problemen te verklaren.

Daarnaast moet de politiek ook zélf op een positieve manier werken en bijgevolg dienen als voorbeeld voor een respectvolle omgang met elkaar. Ook daar ziet Open Putte een negatieve tendens die we trachten te doorbreken.

Het zal een lang en moeizaam proces zijn, maar wij zullen de komende maanden en jaren alles in het werk te stellen om op een positieve en inclusieve manier aan politiek te doen mét inbreng van de burgers. We starten daar niet mee wanneer het opnieuw campagnetijd zal zijn of wanneer we verkozenen hebben, maar we zijn er reeds 1,5 jaar mee bezig en zullen het dag na dag voortzetten. Jullie zullen ook tijdens deze legislatuur inbreng kunnen hebben in onze werking en onze standpunten. Alle input is ook steeds welkom via één van onze kanalen op sociale media of via mail, net als elke andere vorm van hulp. We staan steeds open voor nieuwe medewerkers voor dit mooie project!

U zult nog van ons horen, al hopen wij vooral van U te horen!

Kjel Van Rossem

Adviesraden in onze gemeente

Een slimme gemeente steunt adviesraden en luistert naar zijn inwoners.

Adviesraden helpen het gemeentebestuur verder te kijken, het gezichtsveld te verruimen en beslissingen voor de langere termijn te nemen. Deze raden kunnen zorgen voor mooie samenwerkingen met het lokaal beleid, als er door beide groepen (!) de juiste ingesteldheid gehanteerd wordt. De oprichting van adviesraden is facultatief, behalve waar deze bij decreet bepaald zijn. De adviesraden die de gemeenteraad opricht, hebben een louter adviserende taak.

Een adviesraad is complementair aan de vaardigheden en expertise die de gemeente zelf in huis heeft. De leden leveren een open, kritische en onafhankelijke blik. Het is echter niet evident om burgers te vinden die zich over een lange termijn willen inzetten voor grote of complexe dossiers. Meer dan ooit engageren ze zich voor specifieke thema’s die dicht bij hun eigen interesse of buurt aanleunen. Er zijn inderdaad mensen, zowel binnen het gemeentebestuur als daarbuiten die de adviesraad niet meer beschouwen als een vorm van participatief lokaal beleid.

Visie Open Putte over de toekomst van de adviesraden.

Een goed werkende raad kan een nuttige rol spelen en haar inbreng kan vergroot worden door soepeler om te gaan met het concept. Adviesraden hebben zeker nog een toekomst als we de betrokkenheid verbreden, bv meer open vergaderingen organiseren, projectmatig of thematisch werken, per thema burgers uitnodigen enz…

Op deze manier speel je ook in op de huidige tendens van kortere engagementopname. Voor elk onderwerp kan je er zo voor zorgen dat de juiste mensen rond de tafel zitten. Hoe breder het speelveld van geïnteresseerden hoe nuttiger bij het uitbrengen van een gedragen advies. Afhankelijk van het onderwerp kan je mensen oproepen om te komen, je mag er immers niet van uitgaan gaan dat iedereen steeds op de vergadering aanwezig dient te zijn. Probeer er wel voor te zorgen dat je steeds een mix van doeners en denkers rond de tafel hebt, beide heb je nodig om tot een goed resultaat te komen.

Open Putte gelooft dat adviesraden nuttig én nodig zijn. Een adviesraad zou niet uitsluitend dienen te bestaan uit een vaste ledenlijst, maar ook uit een lijst van burgers welke hebben aangegeven om mee te denken en praten over meer specifieke beleidskeuzes. Om deze lijst te bekomen is het interessant om de bevolking te bevragen of je hen mag betrekken over een bepaald thema of een bepaald beleidsdomein.

Er kunnen dan binnen de adviesraden werkgroepen opgericht worden. De “ voorzitter” van deze werkgroep kan dan die mensen contacteren die zich hebben opgegeven om mee te denken over deze materie. Open Putte is er van overtuigd dat hoe meer inspanningen je hebt gedaan om mensen te betrekken, hoe sterker je advies gedragen zal worden.

Oplossingen van Open Putte om de bevolking te betrekken.

Open Putte is van oordeel dat onze inwoners onvoldoende betrokken worden bij het beleid in onze gemeente. De burger voelt zich onvoldoende gehoord en vaak ook in de steek gelaten. Het resultaat is wantrouwen in de huidige politieke werking van Putte. Open Putte wenst een radicale breuk met deze bestuursstijl.

Een modern bestuur houdt rekening met de mening van zijn inwoners. Het zorgt ervoor dat mensen voldoende, tijdig en duidelijk geïnformeerd worden. Het gaat de dialoog aan en het geeft ook inspraak. Bv. bij de herinrichting van straten en pleinen zal het gemeentebestuur de betrokkenen vooraf en voldoende inlichten en bevragen over de plannen. Dit kan via bewonersvergaderingen waarin binnen duidelijk bepaalde krijtlijnen, de betrokken bewoners zelf invulling kunnen geven aan hun leefomgeving.

In elke kern ( Putte Centrum, Grasheide, Peulis en Beerzel) zou open Putte een kernraad installeren. Deze vier kernraden moeten als gemeentelijke adviesraden een centrale schakel worden tussen burger en bestuur. Zij worden systematisch geconsulteerd bij beleidsinitiatieven van de gemeente voor de betrokken kern ( bv. investeringen, openbaar vervoer, wegenwerken, milieu enz…) Uiteraard zullen de kernraden ook een eigen initiatief recht krijgen en problemen kunnen aankaarten bij het gemeente bestuur. De kernraad is samengesteld uit bewoners die zich vrijwillig en actief willen inzetten voor hun kern en dorp.

Met deze kernraden wil Open Putte een permanente dialoog mogelijk maken en mensen op een systematische manier betrekken bij het beleid. Open Putte doet dan ook een warme oproep aan alle Putse politieke partijen om dit voorstel op de gemeenteraad te brengen en te verwezenlijken. Open Putte staat ook open om in een “ open” werkgroep hun volle steun en medewerking te verlenen. Wij steunen elk initiatief hier omtrent.

Luc Meulenijzer

De klimaatstrijd in ons dorp Putte

“Onze inwoners, belangengroepen, studenten, politiek, kortom wij allen van Putte kunnen en moeten hierin een belangrijke rol spelen. “


Het gemeentebestuur van Putte kan het voortouw nemen.
Steeds meer steden en gemeenten beseffen dit en nemen daarom nadrukkelijk de leiding in de zoektocht naar een oplossing voor deze gezamenlijke strijd.
Lokale besturen zijn de betrokken partij bij uitstek. Het zijn immers zij die beslissingen nemen inzake bouwen, natuur, industrie, landbouw, lokale handel, mobiliteit, openbaar vervoer, fiets en wandelwegen enz….
Het gemeente bestuur heeft in haar bestuursakkoord waarschijnlijk verscheidene maatregelen hiervoor geformuleerd, de oppositie en de belangengroepen
(Natuurpunt, milieuraad, ondernemers, landbouwers, scholen enz..) eveneens.
Onze oproep : breng als gemeentebestuur al deze mensen, groepen en
specialisten samen en maak een gezamenlijk gedragen klimaatplan op maat van Putte.

‘De kritische massa mag niet meer genegeerd worden’

Het is geen strijd meer van links, rechts of centrum, wij zijn waarschijnlijk de laatste generatie die nog de kans en mogelijkheden heeft om te vechten tegen de klimaatverandering.

Burgerparticipatie
De klimaatstrijd kan gevoerd worden op lokaal niveau, ook in Putte. Spreek onze verkozenen aan en zorg ervoor dat klimaat ook een vast agendapunt wordt in de gemeenteraad. Vraag en eis klimaatplannen van je gemeente en werk persoonlijk ook mee aan de uitwerking en vooral de verwezenlijking.
Zet als gemeentebestuur een eerste stap en nodig alle betrokkenen uit voor een open gesprek. Dit zal niet alleen zorgen voor een geanimeerd gesprek en of discussie, maar zal ook een aantal nuttige ideeën opleveren.
Er is geen beter moment denkbaar om nu met je gemeentebestuur aan tafel te gaan zitten. De lokale besturen hebben net de eed afgelegd. Grijp het momentum met beide handen vast. 
Ook de lokale besturen moeten dit moment vastpakken en in samenspraak plaatselijke maatregelen uitwerken.
Open Putte zal elke uitnodiging tot gesprek met beide handen aanvaarden.
Als Open Putte hebben we in ons programma verscheidene punten staan betreffende dit zeer belangrijk thema. U kan ons programma terug vinden op de website www.OpenPutte.be

“Politiek voor onze inwoners”

“Open Vld’er Peter Gysbrechts, de burgemeester van Putte, krijgt een schorsing van twee maanden als gemeenteraadslid opgelegd voor onregelmatigheden bij verkiezingscampagne van de Lijst Burgemeester waarmee hij opkwam. Lijst Burgemeester krijgt ook een boete van 2.500 euro.”

“De sancties komen er na een klacht vanwege de lijst CD&V-Groen Putte, welke vond dat de campagne van Peter Gysbrechts en Lijst Burgemeester wel erg veel dure middelen omvatte welke niet allemaal waren terug te vinden op de aangifte van de verkiezingsuitgaven van de Lijst Burgemeester.”

Deze wending in het politieke Putte heeft al veel inkt doen vloeien. De publieke opinie en de Putse politiek, het is een moeilijk huwelijk. Ook nu wordt de huidige situatie niet op gejuich onthaald.

Als Open Putte, welke niet over grote geldmiddelen beschikt, kunnen we enkel betreuren dat we niet met gelijke wapens strijden in het aantrekken van kiezers.
Partijen kunnen immers hun succes maken door actief en prominent aanwezig te zijn in de aanloop naar verkiezingen. Om stemmen te rapen moet het programma van de partij en zijn kandidaten duidelijk en herkenbaar zijn. Politiek is perceptie.
De Lijst Burgemeester, kampioen van de propaganda, heeft dit goed begrepen. Ze beschikken over geld, een duidelijke politieke positie en sterke kandidaten uit het Putse ondernemerslandschap.

Open Putte wil een beleid op waarden gedreven, een bestuur dat uitgaat van gedeelde waarden, ook met inwoners. Met Open Putte willen we een positieve boodschap brengen, en willen we enkel op een positieve en constructieve wijze op de voorgrond treden.

“Afbraakpolitiek voert de boventoon”

Op dit moment voert de afbraakpolitiek in Putte de boventoon. De politieke partijen treffen blaam door mee te gaan in deze politiek waarin natrappen de standaard is geworden.

Pas wanneer we politiek voeren in het belang van ons dorp en onze inwoners, kunnen we trots zijn op onze gemeente.

Deze legislatuur gaat verder op hetzelfde elan, met Peter Gysbrechts als burgemeester en de coalitie Lijst Burgemeester en N-VA.
De oppositiestoelen worden gevuld door CD&V-Groen.
Het zal niet eenvoudig zijn, maar als Open Putte rekenen wij toch op een positieve samenwerking waarbij naar iedereen zal geluisterd worden.

Wij gaan met Open Putte niet in de schaduw treden, maar zullen de volgende 6 jaar ook op alle mogelijke manieren meewerken aan een positief politiek klimaat zonder aan afbraakpolitiek te doen.