Archiveer 29 september 2018

Programma: Een bruisende en ondernemende gemeente!

 • In de verschillende dorpskernen worden in samenspraak met de kernraad evenementen en activiteiten georganiseerd voor de buurtbewoners. Wijk- en buurtfeestjes kunnen rekenen op extra steun (verhuur van materiaal, kleine subsidie,…)
 • Putte, groeit, mede dankzij de jeugd. We voorzien voor hen voldoende mogelijkheden om lokaal te kunnen uitgaan op een veilige manier. Alle jeugdverenigingen worden op een gelijkwaardige manier betrokken bij het beleid en krijgen op een gelijkwaardige manier steun.
 • Via een ambitieus winkel- en middenstandsplan proberen we in elke deelgemeente een basisaanbod van winkels te voorzien. Waar nodig met extra steun van de gemeente. Samen met een verhoging van de leefbaarheid (onder andere door verkeer op de N15 te verminderen) zorgen we voor een versterking van de handelskern van Putte.
 • Startende ondernemers krijgen een plek in ons dorp. Waar mogelijk voorzien we start-up mogelijkheden of pop-up winkels. We steunen initiatieven om lokale talenten in contact te brengen met ervaren ondernemers en investeerders uit de regio.

Programma: een (verkeers)veilige gemeente!

 • Er komt een mobiliteitsplan dat het zwaar verkeer uit de dorpskernen en woonstraten weert. Dit in samenspraak met onze buurgemeenten en het Vlaams Gewest.
 • Het doortrekken van de R6 en de regeling van de verkeerslichten zorgt voor lange files in Peulis, Putte en Beerzel. Dit moet anders. Rekeningrijden op de N15, intelligente lichten en duidelijke communicatie over geplande en lopende wegwerkzaamheden.
 • Op drukke gemeentewegen zorgen we voor veilige fietspaden en oversteekplaatsen. Bij het begin en einde van de school mét toezicht.  Voor de gewestwegen gaan we in overleg met het Vlaams Gewest om prioritair de fietsroutes voor jongeren en scholieren extra te beveiligen.
 • Het aanbod van de Lijn moet behouden blijven met voldoende ontsluiting van de verschillende woonkernen.  Via de vervoersregio dringen we aan op een blijvende goede ontsluiting van scholen, bedrijventerreinen en aansluiting op andere vervoersmiddelen zoals de trein.

Programma: een propere, leefbare gemeente

 •  De open natuur en bossen worden toegankelijker gemaakt en met elkaar verbonden via wandel- en fietspaden. Elke inwoner heeft recht op een stuk natuur in zijn of haar buurt.
 • Dankzij jaarlijkse poetsbuurten, in samenwerking met de kernraden, zorgen we voor propere buurten
 • Zwerfvuil hoort niet thuis in onze gemeente. We treden streng op tegen vervuilers, zorgen voor hondenweides en verbeteren stukjes publieke ruimte.
 • In de verschillende woonkernen en wijken komen er extra speelmogelijkheden voor verschillende leeftijdsgroepen.
 • Alle openbare verlichting wordt intelligente LED-verlichting met aandacht voor de veiligheid van de inwoners.

Programma: Een betere dienstverlening en meer inspraak

Met Open Putte gaan we resoluut voor een betere dienstverlening en meer inspraak voor de Puttenaar.

 • Per deelgemeente oprichting van een kernraad die een eigen kernbudget krijgt dat mag ingezet worden voor culturele, sociale activiteiten en voor de inrichting van de deelgemeente. De kernraad houdt mee de vinger aan de pols in elke deelgemeente.
 • Per deelgemeente een wijkkantoor dat enkele uren per week open is voor kleinere administratieve taken en een afspraak met de wijkagent.
 • Er wordt actief naar de gemeentelijke adviesraden geluisterd. Waar nodig worden er nieuwe opgericht.
 • Een betere spreiding van de openingsuren van het gemeentehuis met minstens één zaterdagvoormiddagopening per maand
 • Een toegankelijke ombudsfunctie waar inwoners terecht kunnen met klachten en suggesties
 • Na 3 jaar een grote bevraging bij alle inwoners over het leven in Putte

Lees ons volledig programma hier!

16 keer #jijmaaktPutte

Open Putte gaat op 14 oktober met 16 enthousiaste Puttenaars naar de kiezer. 16 kandidaten die het anders willen. Meer inspraak, een grotere verkeersveiligheid, meer groen en aandacht voor de sociaal zwakkeren in ons dorp. Een dorp met 4 deelgemeenten die evenveel aandacht verdienen om zowel op sociaal, cultureel als economisch vlak te bloeien.

Onze kandidaten kan je hier vinden.  Interesse waar onze kandidaten voor gaan? Lees dan zeker ons uitgebreid programma. Tot stand gekomen samen met de Puttenaars via onze grote bevraging.

Uw belastingsgeld is onze zorg

De gezondmaking van de gemeentelijke financiën is levensbelangrijk omdat de gemeente meer en meer taken op zich moet nemen.

Een evenwichtig financieel beleid vrijwaart de toekomst. De gemeente mag de toekomstige beleidsruimte niet opsouperen.

De lokale fiscaliteit berust op rechtvaardigheid en solidariteit. Eenvoud en doorzichtigheid van de belastingen voorkomt potentiële discussies.

We houden een kerntakendebat gekoppeld aan een modern personeelsbeleid en drukken de kosten door betere aankoopprocedures of door groepsaankopen met andere gemeenten.

Een breed zorgaanbod voor kinderen, ouders en ouderen

Het zolang mogelijk zelfstandig functioneren van ouderen staat voorop.

Hier is voorkomen beter en goedkoper dan genezen. We voorzien voor de kwetsbare groepen en zorgbehoevende ouderen een woon- en zorgaanbod op maat. Veroudering is eerder een uitdaging dan een probleem!

Er moet flexibele kinderopvang zijn voor werkende ouders. We stimuleren kinderopvanginitiatieven en realiseren een kinderopvangloket.

De werkdruk ligt het hoogst voor mensen die actief zijn op de arbeidsmarkt zeker in combinatie met de zorg voor jonge kinderen of ouders. De gemeente moet deze mensen ondersteunen.

Kinderopvang en ouderenzorg maken de combinatie werk en gezin gemakkelijker.

 

 

Steun voor (culturele) verenigingen en sportclubs

Sport en cultuur dragen bij aan de gezondheid en leefbaarheid van de gemeente.

In die zin kiezen we voor sterke ondersteuning en uitbouw van alle cultuur- en sportverenigingen. Het aanbod van de sport- en cultuurdienst moet verder uitgebouwd worden, zodat de Puttenaar doorheen het jaar met een divers cultureel en sportief aanbod kan kennismaken.

De sport- en cultuurinfrastructuur is daarin belangrijk. Met de uitbouw en vernieuwing van onze gemeentelijke hallen kunnen we een bijkomende multifunctionele ruimte creëren, waar heel wat Puttenaars hun  sportieve en culturele energie kwijt kunnen.

Op deze manier zeggen we: cultuur en sport is ons veel waard.

Zuurstof voor handelaars en ondernemers

Een goede samenwerking met de handelaars is noodzakelijk. De communicatie kan worden verbeterd met behulp van de aanstelling van een ‘middenstandsmanager’. Deze kan zorgen voor een vlotte afhandeling van zaken die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren en anderzijds bemiddelen met de hogere overheid.

Startende ondernemers krijgen een extra duw in de rug. Dat kan in de vorm van premies of specifieke ondersteuning bij het wegwijs maken in de administratieve formaliteiten.

We pakken de winkelleegstand aan met o.m. premies en een databank van lege winkels die raadpleegbaar is in heel Vlaanderen. Om de economie in onze gemeente te steunen, moeten de verschillende belastingen herbekeken worden, vooral voor kleine en startende ondernemers.

Wonen in een fijne buurt

Ruimte is schaars en zeer kostbaar.

Vanuit het principe dat er een goed evenwicht moet zijn willen wij als gemeente zorgen voor een goede gedragen ruimtelijke ordening. Open Putte  wil bij elk planningsproces de burger zeer nauw betrekken via kernraden.

De gemeente zal zich actief inzetten voor natuurontwikkeling en recreatie, we denken hier bv aan fietspaden, wandel-joggingpaden,…

Door de aanleg van parkings op wandelafstand van de dorpskernen kan het dorpsplein heringericht worden met meer ruimte voor  mensen en activiteiten.

Er komt een grondige analyse waarin bepaald wordt hoeveel appartementen Putte en haar deelgemeenten nog aankan.