Home

Energie en andere prijzen swingen de pan uit !!

Veel Puttenaars worden ongerust en vrezen dat de stijgende energieprijzen hun koopkracht zal aantasten.
België heeft o.a.een systeem van automatische loonindexering, dat ervoor zorgt dat de lonen, sociale uitkeringen en pensioenen worden aangepast aan de stijgende levensduurte. Sectoren welke niet kunnen gebruik maken van dit systeem dienen via loon overleg tot een akkoord te komen. De vraag die zich vandaag stelt is of dit volstaat om de stijgende energieprijzen op te vangen?


NEEN, momenteel bereiken ons berichten van inwoners welke tot € 200 en meer per maand extra moeten betalen als voorschot op hun gas en elektriciteits factuur. De index aanpassing voor de meeste onder hen bedroeg in september € 20. Ondertussen merken we wekelijks dat onze ( beperkte) winkelkar eveneens, globaal gezien, meer dan € 10 duurder is geworden op enkele maanden tijd. Ook de prijs van diesel en benzine loopt verder op, met een maximumprijs die zich op het hoogste niveau ooit bevindt. Hiervoor worden onze inwoners echter niet gecompenseerd via de index, aangezien deze worden uitgesloten bij de berekening van de gezondheidsindex. En het is de gezondheidsindex die de basis vormt voor de indexeringen van de lonen, sociale uitkeringen en pensioenen.
Door de hoge inflatie zijn onze beperkte spaarcentjes ook veel minder waard (min 4 % op jaarbasis).


Open Putte roept dan ook de gemeentelijke, Vlaamse en nationale beleidsmakers op om met drastische maatregelen een einde te maken aan deze georganiseerde verarming van de gewone man en huisvrouw met een klein en of bescheiden inkomen.
STOP het uitmelken van de kleine & gewone inkomens !!
Zeg NEEN tegen georganiseerde – energie- armoede !!

Open Putte

Voorstel vergroenen stroom

Onderstaand voorstel werd namens Open putte formeel ingediend bij de milieuraad.

Groene stroom delen met buren of familie of de bedrijven en
gemeente kunnen hier een grote voortrekkers rol in spelen en zelf
een energie gemeenschap oprichten waar elke inwoner zich kan bij
inschrijven.

Putte en zijn inwoners kunnen zich van hun sociaalste kant laten zien en kunnen hier een voortrekkers rol spelen.


Iedereen, gemeente – scholen – bedrijven – particulieren en dergelijke,
die stroom opwekken met zonnepanelen, maar die op dat moment niet
allemaal zelf verbruiken, kunnen deze stroom vanaf 2022 gratis of
tegen een zelf bepaalde prijs delen met familie, vrienden of buren.


Vanaf januari 2022 wordt energiedelen mogelijk voor bewoners van
appartementsgebouwen en vanaf juli 2022 zullen alle eigenaars van
zonnepanelen stroom kunnen ‘verkopen’ of gratis schenken aan bijvoorbeeld buren, vrienden of familie.


Energiedelen


Eerder dit jaar maakte Vlaanderen al een decreet voor energiedelen, persoonaan-persoonverkoop, actieve afnemers en energiegemeenschappen. Dat sluit aan bij de visie dat inwoners en bedrijven in de toekomst steeds meer voor groene energiebronnen kiezen, energie lokaal gaan produceren en opslaan en efficiënter gebruiken. Met het besluit dat de Vlaamse Regering nu heeft genomen, legt ze
vast vanaf wanneer en onder welke voorwaarden afnemers aan energiedelen en persoon-aan-persoonverkoop kunnen doen.


Appartementsgebouw of energiegemeenschap


Vanaf begin 2022 kunnen bewoners van een appartementsgebouw zonnedelen. Samen investeren in zonnepanelen op het dak van een appartementsgebouw is vandaag minder interessant omdat de opbrengst van installatie aan één specifieke bewoner toekomt, of alleen aan de gemeenschappelijke delen van het
appartementsgebouw. Andere bewoners hebben daar dan weinig baat bij, maar vanaf 1 januari kan de opgewekte zonne-energie op het gebouw verdeeld worden
onder alle bewoners van het appartementsgebouw.’


Persoon-aan-persoon verkoop


Vanaf juli 2022 kan iedereen, van burgers tot lokale besturen en bedrijven,
groenestroom-leverancier worden.
Zo zal iemand met zonnepanelen de stroom die hij niet zelf verbruikt, kunnen verkopen aan iemand anders: een familielid, vriend, collega, ondernemer, buur, etcetera.

De rechtstreekse verkoop van persoon aan persoon heet peer-to-peer.
Afnemers van die verkoop hoeven dat alleen te melden aan netbeheerder Fluvius. Die neemt de praktische regeling dan op zich en zorgt ervoor dat de informatie doorstroomt naar de leveranciers, zodat de elektriciteitsfactuur automatisch wordt aangepast.


In 2023 stap verder

Vanaf 2023 wordt het energiedelen verder uitgebreid naar échte
energiegemeenschappen. Wie zich verenigt in een energiegemeenschap, kan dan groepsverbonden investeren in een installatie voor groene energie, isolatie, een buurtbatterij, gemeenschappelijke laadpalen voor elektrische auto’s … De kosten van de investering en de voordelen die eruit voortvloeien, worden in dat geval verdeeld onder de leden van de energiegemeenschap of worden besteed aan
andere ecologische of sociale projecten.


Een lokaal bestuur kan bijvoorbeeld samen met buurtbewoners een
energiegemeenschap oprichten en zonnepanelen plaatsen op het dak van het gemeentehuis, sporthal of bv. een kerk. De opgewekte stroom die niet ter plaatse verbruikt wordt, kan rechtstreeks verdeeld worden onder de deelnemende buurtbewoners.


Voorwaarden en beperkingen


Om de nieuwe activiteiten beheersbaar en haalbaar te houden, zal gefaseerd te werk worden gegaan. In de beginfase zullen daarom een aantal voorwaarden en beperkingen gelden die geleidelijk aan verdwijnen zodat deze activiteiten vanaf 2024 haast ongelimiteerd kunnen.


Achter de schermen bereiden het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA), de VREG en netbeheerder Fluvius de technische reglementen en de praktische zaken voor, zodat onderlinge energie-uitwisselingen correct en automatisch
kunnen verlopen.


Bron: Marco de Jonge Baas en Greenpeace

Nieuw in Putte en deelgemeenten

Halloween trick-or-treat op 31 oktober vanaf 16u00.

De Putse kindergemeenteraad roept inwoners op om Halloween op zaterdag 31 oktober te vieren zoals de Amerikaanse traditie het voorschrijft: met een trick-or-treat.

De Putse kinderen verkleden zich op die dag in hun griezeligste kostuums en trekken van deur tot deur om snoepgoed te vragen.

Ze bellen of kloppen, als het donker wordt, aan bij huizen in de buurt die al dan niet versierd zijn met pompoenen en lichtjes en roepen trick or treat !, waarbij de keuze wordt gegeven tussen slachtoffer van een plagerijtje worden (trick) of iets lekkers (treat, meestal snoep) geven.

“We vragen iedereen om vanaf 16u helemaal verkleed in het thema van Halloween op pad te gaan”, melden de kinderraadsleden.

“Aan inwoners van Putte vragen we om iets lekkers te voorzien voor de Halloween fanaten. Dit event kan door iedereen beleefd worden.

Elke deelgemeente, elke straat, elk huis en elk gezin moedigen wij aan om deel te nemen.”

Wat is de betekenis van trick or treat in het verleden?

Heel lang geleden geloofden de Kelten dat de doden op 1 november, het feest van Samhein (link naar artikeltje over geschiedenis), naar de aarde terugkeerden om er warmte en voedsel op te zoeken. Uit angst of uit sympathie met de overleden familieleden, plaatsten de Kelten de avond ervoor iets lekkers aan hun deur. Ze geloofden dat, als de geesten iets te eten aantroffen, ze hen met rust zouden laten en hen zelfs zouden zegenen. Zij die geen eten aan de deur plaatsten, werden vervloekt. Omdat de Keltische wijsgeren, de druïden, de goedheid van de Kelten wilden testen en omdat anderen van de gastvrijheid wilden profiteren, begonnen groepen mensen verkleed als geesten en spoken van deur tot deur te trekken en te smeken om eten. Kregen ze er geen, dan voorspelden ze onheil.

Ook in het christendom is er een traditie geweest die op trick-or-treat leek, namelijk ‘souling’. Christenen trokken op Allerzielen al zingend rond om krentenbrood (‘soul cakes’) op te halen. Bij huizen waar ze het brood kregen, begonnen ze te bidden voor de overledenen. Hoe meer brood ze kregen, hoe meer ze zongen en baden. Men geloofde immers dat hoe meer er voor een dode veel werd gebeden, hoe gemakkelijker hij de weg naar de hemel zou vinden. Kregen de christenen geen brood, dan maakten ze de bewoners bang door te zeggen dat hun overleden familieleden vast ergens ronddwaalden en heel ongelukkig waren. Vandaag zijn het vooral de kinderen die de traditie in ere houden. Het is voor hen een ware snoepjacht geworden en ze keren pas terug naar huis als hun mandje vol is.

Dag van de Trage weg

16 en 17 oktober

Zoals u wellicht ook weet is het in Putte niet zo goed gesteld met het netwerk van trage wegen en dat terwijl de vraag van het grote publiek voor trage wegen nog nooit zo groot is geweest. Reeds tal van andere buurtwegen, voetwegels, kerkwegen, jaagpaden,… zijn verdwenen, werden vaak al dan niet illegaal afgesloten of worden niet onderhouden. Het verdwijnen van buurt- en andere trage wegen is een spijtige zaak. Trage wegen bieden immers heel wat mogelijkheden en voordelen voor de inwoners van onze gemeente.

Het Gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 legt een beheers- en vrijwaringsplicht op aan de gemeentebesturen voor alle gemeentewegen. Hieronder vallen ook de trage wegen, waarvan de rooilijn vaak werd opgetekend in de Atlas der Buurtwegen. De gemeentebesturen worden geacht door dit decreet een beleid te voeren dat gericht is op meer verkeersveiligheid en moet bijdragen tot het ontwikkelen van een fijnmazig netwerk aan trage wegen.

Trage wegen kunnen vooreerst ingeschakeld worden in recreatieve wandel- en fietsroutes. Veldwegen en kerkwegels zijn immers ideaal voor de vele fietsers en wandelaars die op een rustige manier van het landschap en de natuur willen genieten.

Daarnaast hebben trage wegen een belangrijke cultuurhistorische waarde. Bijna alle trage wegen zijn historische verbindingen, als trage wegen verdwijnen, gaat dus ook een deel van ons “collectief geheugen” verloren. Verder zijn veldwegen, zeker in Putte, van belang voor natuurontwikkeling. In het dichtbebouwde Putte zijn de nog overblijvende natuurgebieden klein en sterk versnipperd. Trage wegen zorgen voor een ecologische verbinding tussen natuurgebieden, waardoor tal van planten en dieren zich kunnen verspreiden  over een groter gebied.

Trage wegen kunnen tot slot gebruikt worden als veilige verbindingen voor zwakke weggebruikers. Trage wegen kunnen, zeker voor korte afstanden, een alternatieve en verkeersveilige route bieden voor bijvoorbeeld schoolgaande kinderen. Heel wat trage wegen maken een verbinding tussen en naar dorpskernen en gemeentelijke centra. Trage wegen kunnen daardoor een belangrijke hulp zijn in de strijd tegen verkeersonveiligheid.

Graag had Open Putte van het gemeentebestuur van Lijst burgemeester ( Open VLD) en NV.A vernomen welke stappen ze gaan  ondernemen om alle trage wegen weer toegankelijk  te laten maken. Open Putte denkt hierbij aan regelmatig maaien, hindernissen verwijderen, illegale afsluitingen verwijderen enz… Het gemeentewegendecreet geeft het gemeentebestuur hiervoor een ruime bevoegdheid. (indien de weg ook in de Atlas der Buurtwegen staat of indien het een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van overgang zou kunnen betreffen)

Het enige wat Open Putte dus vraagt is dat de wetgeving zou worden gerespecteerd.

Meer algemeen is Open Putte er van overtuigd dat de Puttenaar de grote waarde en de diverse mogelijkheden inziet van het herwaarderen van trage wegen in onze gemeente. Open Putte hoopt dan ook dat de huidige meerderheid de mogelijkheden die deze trage wegen bieden in de toekomst maximaal zal benutten en werk zal maken van het terug openstellen en in ere herstellen van onze trage wegen. 

Bron en alle verdere info “VZW Trage Wegen”

Slim omgaan met GFT-afval voor wie geen tuin heeft.

Open Putte wenst mee na te denken over dit onderwerp en zal bij de milieuraad onderstaand dossier indienen.

Op meerdere vlakken is verbetering mogelijk. Zo komt er nog steeds teveel organisch materiaal terecht in het restafval, dus valt er nog veel te verbeteren aan de inzameling.

Keuken- en tuinafval (gft) en ander organisch-biologisch afval maakt een aanzienlijk deel uit van de totale hoeveelheid huisvuil. Gft-afval is afkomstig van het gescheiden ingezamelde organische deel van het huishoudelijk afval. Het omvat composteerbaar keukenafval en het gedeelte van het tuinafval dat bestaat uit het niet-houtig, fijn materiaal.

Groen afval is grondstof

Door groente- en fruitafval en etensresten apart te houden van het restafval kunnen we het hergebruiken. Van dit afval wordt compost gemaakt, een soort mest die te gebruiken is in tuinen, parken en in plantsoenen. Het groen afval komt dus terug in de natuur.

In Vlaanderen halen sommige gemeenten gft op met gft-bakken of met bio-afbreekbare vuilniszakken. Andere gemeenten, zoals Putte, stimuleren het thuis-composteren en bieden hiervoor compostbakken en composteercursussen aan. Ook is het mogelijk om het gft-afval te deponeren in het containerpark.

Als u in een woning zonder tuin of in een appartement woont, heeft u niet veel tuinafval, maar wel afval van groente, fruit en etensresten. Door dit te scheiden kunnen we het hergebruiken. 

Welke oplossing kan de gemeente hier aanbieden om toch het GFT- afval te recupereren?

De GFT- verzamel container

Voorwaarden voor gft-verzamelcontainer

Als er vanuit uw woonomgeving voldoende belangstelling is voor een gft-verzamelcontainer kunt u hiervoor een aanvraag indienen.

Dit kan bijvoorbeeld via de Vereniging van Eigenaren voor appartementen of via een buurtcomité of dergelijke.

De gemeente zelf kan hier ook zelf het initiatief toe nemen bij grotere kernen.

Er wordt daadwerkelijk een gft-verzamelcontainer geplaatst als er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan.

Die voorwaarden kunnen bv. zijn;

Meer dan 50% van de huishoudens in uw woon-omgeving wil mee doen met gft-scheiding via een gft-verzamelcontainer.

Er moeten minimaal 10 huishoudens in uw wooncomplex zijn die mee willen doen met groente- en fruitafval en etensresten scheiden

Waar de gft-verzamelcontainer-locaties plaatsen?

Het belangrijkste hierbij is dat het voor u als gebruiker zo eenvoudig, comfortabel en veilig mogelijk is. Hierbij is het volgende belangrijk:

Een locatie dichtbij uw woning, zo dicht mogelijk bij de ingang van uw woning of appartement.

Een locatie niet te dichtbij balkons, deuren en/of ramen om overlast te voorkomen.

Een locatie waarbij de gft-verzamelcontainer het liefst op gemeentelijke grond staat.

Voldoende gft-verzamelcontainers om te voorkomen dat deze snel vol raken. We gaan uit van 100  huishoudens per gft-verzamelcontainer, naargelang de inhoud en ophaalmomenten van deze container.

Het liefst dichtbij de andere afvalcontainers, zodat u in één keer meerdere afvalsoorten kunt wegbrengen.

Een veilige en makkelijk bereikbare locatie. Voor u tijdens het wegbrengen van uw afval en voor ons wanneer wij het afval ophalen.

Wie kan er gebruik maken van de GFT-afvalcontainer en welke kosten zijn hieraan verbonden;

Alleen inwoners welke een “ milieupas” aangevraagd en bekomen hebben, kunnen gebruik maken van de gft-verzamelcontainer. Daardoor kan niet iedereen zomaar gebruik maken van de container. Voor het aanmaken of vervangen van deze “ milieupas” kan een tussenkomst gevraagd worden. De kostprijs voor de containers en de ophaalkosten zouden via de gemeentebelasting moeten geregeld zijn.

Voorbeelden van afvalcontainers

Andere mogelijke oplossingen, waarbij de afvalcontainers perfect kunnen ingeschakeld worden

Aan de toepassingskant kan het sluiten van de kleine kringlopen, door bijvoorbeeld lokaal organische stromen terug te brengen op de bodem, een bijdrage leveren. Dat moet dan wel duurzaam gebeuren, waarbij in ieder geval risico’s voor gezondheid en milieu voorkómen worden.

 Start je eigen compostfabriek

Begin je eigen compostfabriek! Compost maken met jouw bedrijf, of in je wijk, of op je balkon, dat kan steeds gemakkelijker. Voordeel van zelf composteren is dat je minder afval hebt, geld bespaart en dat je powerfood voor planten maakt. 

Compost is humus, een voedselrijk materiaal dat de bodem verbetert en planten gezonder maakt. Het bestaat uit verteerd groente- fruit- en tuinafval. Waarom zou je dat nog meegeven met de vuilniswagen? De trend is: maak er compost van in je eigen compostfabriek. We noemen hier zeven voorbeelden van initiatieven en producten die dit doen.

Plaatselijke bedrijven, scholen en gemeentediensten worden compostleverancier

Alle etensresten van restaurants en broodresten van bakkers kunnen  schoon en snel worden gecomposteerd in de composteermachine van Ecocreation. Dit kan eveneens met alle GFT afval van de gemeentediensten, scholen en dergelijke. Het proces van afval tot letterlijk ‘grond’-stof duurt 24 uur. Speciale bacteriën doen het werk. De bekomen compost kan plaatselijk hergebruikt of verkocht worden. Vroeger kostte hun GFT-afval geld, nu levert het hem winst op.

Foto: Ecocreation

Volkstuintjes

In een volkstuin kweekt men groenten en/of fruit voor eigen gebruik.

Een volkstuin heeft een oppervlakte van ongeveer 180 m², die het gemeentebestuur ter beschikking stelt aan de lokale gebruiker.

Het gebruik van een volkstuin is een leuke bezigheid en zorgt vooral voor een gezonde dosis sociaal contact.

Buurtcompost

Een betere bodem, minder afval én meer sociale contacten, dat is wat we kunnen bereiken met  Buurtcomposteer-projecten. Zij maken compostplekken dichtbij volkstuintjes en kinderboerderijen. Daar wordt de compost direct gebruikt. Mensen brengen hun groenafval graag naar de compostbak, omdat de tuin er wat aan heeft, of omdat het groen bij hen niet apart wordt opgehaald.

Samen composteren is ook goed voor je sociale contacten.

Wormenhotels als compostfabriek

Een wormenhotel is een speciale kast op straat, waarin je samen snel en makkelijk je groente-, fruit- en tuinafval kunt laten verwerken tot compost, door… wormen. Deze wormencomposteringssystemen op kleine schaal, met precies genoeg capaciteit, verwerken het groenafval van één straat  tot bodemverbeteraar. Via compostmeesters kan dit project begeleid en opgestart worden.

 Bokashi, wonderdoos op je balkon

Heb je weinig ruimte voor een composthoop en wil je toch profijt van je eigen keukenafval? Dan is de Bokashi-emmer een uitkomst. In deze kleine gesloten kleine emmer fermenteer je groente- en fruitafval. Eigenlijk net als zuurkool. Je gebruikt er een mengsel van micro-organismen bij. Na een poos heb je daarmee powerfood voor je planten gemaakt.

Je eigen keukenafval kan na fermentatie in de bokashi-emmer zo je groententuin in voor een voedselrijke grond. Dan groeit je sla nog beter.

Een balkonton:

Met een Balkonton heb je een mini-moestuin op pootjes. Een gesloten kringloop in één ton: je gooit je GFT-afval in de compostbuis en de wormen zorgen voor vertering én verspreiden de compost door de ton.  

Bron: Balkonton.nl

Afvalverwerking door GFT kip

Een nieuw huisdier? Neem een kip, of liever nog… twee! Want elke kip eet iedere dag 175 gram van uw GFT-afval op. Ze zijn niet kieskeurig en eten vrijwel alles wat van tafel komt en meer. Dus kliekjes van de maaltijd kunnen zo door naar het kippenhok. De volgende ochtend ligt er weer een lekker vers eitje op je te wachten in het hok. Een duurzame kringloop op kleine schaal. In tijden dat steeds meer gemeenten overgaan op een systeem waar betaald moet worden voor elke kilo afval, is dit een mooie oplossing om de hoeveelheid plantaardig organisch afval in de groene container te verminderen. Een kip is goedkoop in aanschaf en in onderhoud. De grootste, eenmalige investering is die van het kippenhok. Daarna levert het alleen maar geld en lekkere eitjes op. En als je het over je hart kunt verkrijgen, kan je na een jaar of drie de kip laten slachten en kun je genieten van een lekker stukje scharrelvlees.

Conclusie

Gft-afvalcontainers, buurtcomposteren, bokashi , composteermachines en wormenhotels: Open Putte verwacht en hoopt dat we ze de komende jaren steeds vaker zullen zien. Het past helemaal in de tijdsgeest van zero waste, denken in kringlopen, samen tuinieren en meer aandacht voor ‘lokaal’. En: waardevolle materialen hoeven de buurt niet meer uit.

Luc Meulenijzer

Open Putte

Heraanleg rotonde Fabiola en veilige fietspaden vanaf 2022 op N10 en N15

Reeds jaren vragen alle betrokkenen, zoals daar zijn gemeentebesturen, omwonenden, fietsers en politieke vertegenwoordigers ( Open Putte ed.) om de veiligheid en de doorstroming te verbeteren voor elkeen en in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker.

Wegen en Verkeer zal in de loop van 2021 eindelijk starten met de voorbereiding van deze werken. Op tafel ligt een “turbo-ovonde”.

https://wegenenverkeer.be/werken/rotonde-fabiola-wordt-ovonde-met-vijf-fietstunnels

De turbo-ovonde is een variant op de meerstrooks-rotonde. Hierbij dient het verkeer al voor de rotonde voor te sorteren zodat op de rotonde automatisch de juiste rijstrook wordt bereikt, want op de rotonde is het niet mogelijk om van rijstrook te wisselen vanwege rijstrookscheiding. Dit zorgt voor een grotere veiligheid en een hogere doorstroming.

Een ovonde is simpelweg niets anders dan een ovale rotonde, de naam is een samentrekking van de woorden ov(ale) (rot)onde. De ovonde wordt vaak toegepast op plaatsen waar meestal meer dan vier aansluitende wegen samenkomen en waar het vanwege de inpasbaarheid niet mogelijk of verkeersveilig is om twee rotondes of andere kruispuntvormen vlak achter elkaar te leggen.

Open Putte verwelkomt de dringende veiligheid  oplossingen voor de fietser en de zwakke weggebruiker op dit kruispunt en omgeving. Deze verbeteringen kunnen in onze ogen niet snel genoeg plaats vinden. We hebben wel nog vragen over de bovenliggende ovonde naar doorstroming tijdens de spitsuren en de in- en uitrit van het industrieterrein, de vrachtwagens gaan hier alle op en afritten op de ovonde moeten kruisen.

Open Putte zal dit dossier blijven opvolgen en hoopt dat de plaatselijke bevolking nog voor de start van de werken zal geraadpleegd worden, waar ze dan ook nog hun op- en aanmerkingen kunnen formuleren.

Luc Meulenijzer

Bron Wegen en Verkeer en Verkeermaatregelen.nl

Overdracht opbrengst turffelverkoop

Voorzitter Kjel Van Rossem en ondervoorzitter Linda Van Stalle overhandigden in naam van Open Putte de opbrengst van hun succesvolle truffelverkoop aan Kinderdagverblijf De Vlindertuin. Voor elke verkochte doos truffels, ging 1 euro integraal naar dit goede doel. Met de opbrengst zal een nieuwe snoezelruimte ingericht worden.

Voorzitter Kjel Van Rossem: “Toen we eind vorig jaar besloten een truffelverkoop te organiseren, was het voor onze leden een absolute must om hier een goed doel mee te ondersteunen. Op die manier konden wij iets terugdoen voor zij die al maandenlang Putte (en omstreken) draaiende hielden in deze ongeziene crisis.

Een groep die daarbij vaak uit het oog wordt verloren zijn de werknemers in de sector van de kinderopvang. Niet alleen staan zij zelf dagelijks in de frontlinie, met alle risico’s, maar bovendien faciliteren zij het werk in alle andere sectoren. Het is dankzij hen dat moeders en vaders ook hun job konden blijven uitoefenen. Dit blijft veel te vaak onderbelicht en daarom wilden we hen een hart onder de riem steken én hen bedanken voor alle geleverde, en nog te leveren, inspanningen.

Het is vanuit die optiek dat wij uitkwamen bij De Vlindertuin. De eigenaars werken vanuit een prachtig idee om kinderen met een beperking en kinderen zonder beperking gemengd op te vangen en te ondersteunen. Deze inclusieve aanpak sprak iedereen bij Open Putte enorm aan.”

Open Putte wenst iedereen die meewerkte aan onze succesvolle truffelverkoop van harte te bedanken. Zonder jullie inzet en steun zouden we dit mooie bedrag nooit kunnen inzamelen.

Openbaar vervoer in Putte, Quo Vadis?

Ligt het huidig gemeentebestuur wakker van het openbaar vervoer in Putte? Onze inwoners, huidige gebruikers en Open Putte zeker wel!

Eind 2021 zal het openbaar vervoer in onze vervoerregio er helemaal anders uitzien. De Lijn organiseert het ‘kernnet’, de lijnen in en naar de grote steden, én het aanvullend net tussen de kleinere steden en gemeenten. 

Met de oprichting van de vervoerregio Mechelen, waar Putte deel van uit maakt, werd de voorbije jaren de sleutel van het openbaar vervoer in handen gegeven van de plaatselijke gemeenten met elk hun eigen prioriteiten,  budgetten en mobiliteitskeuze (Lees: politieke keuze).

Voor onze kernen zou een vervoer op maat opgezet worden. Reizigers uit landelijk gebied kunnen rekenen op flexbussen, taxi’s, deelauto’s en deelfietsen. Een nieuwe ‘mobiliteitscentrale’ moet dat aanbod voor het ‘vervoer op maat’ samenbrengen, plannen en factureren aan de reizigers via een app. Maar de tarieven voor dat aanbod liggen nog niet vast.

Bovendien is ook het budget dat toegekend werd door de Vlaamse regering ontoereikend. De vraag is dan ook hoe betaalbaar dat aanbod in een landelijk gebied nog zal zijn. Vooral senioren, mensen met een handicap dreigen hiervan de dupe te worden. Zij springen niet zomaar op de deelfiets na een familiebezoek of een seniorennamiddag. 

Openbaar vervoer moet toegankelijk blijven voor iedereen. Uiteraard moeten de middelen efficiënt ingezet worden, maar het vervoer op maat mag geen hellend vlak zijn naar een verdere afbouw van de dienstverlening. De sociale opdracht van het openbaar vervoer mag niet in het gedrang komen.

Voor het vervoer op maat zijn de lokale besturen zelf verantwoordelijk, maar met te weinig centen is dat eerder een vergiftigd geschenk. Voor het vervoer op maat kreeg de vervoersregio het geld dat anders naar de belbus en het leerlingenvervoer ging. Maar op dat budget is al serieus bespaard. Als De Lijn het zelf niet meer georganiseerd kreeg, dan volstaat het ook niet voor de vervoersregio om hiermee een betaalbaar en deftig aanbod op te zetten. De vraag is echter hoeveel je kan afwentelen op de gemeenschap. De mensen moeten het zelf maar zien te organiseren, omdat de overheid het laat afweten. En de geprivatiseerde Ubers die alle sociale normen aan hun laars lappen, zijn ook geen alternatief. 

Voor Putte en Open Putte is en was dit een uitgelezen moment om een grote stap voorwaarts te zetten en het openbaar vervoer verder te promoten en uit te breiden met goede verbindingen naar het centrum en nabij gelegen belangrijke doelen zoals daar zijn; scholen, ziekenhuizen, stations, industriegebieden, nabije centrumsteden en dergelijke.

De berichten welke bij mondjesmaat (pers en website vervoerregio Mechelen) gelost worden wijzen echter op het tegendeel en hier is dringend, voor het te laat is, een duidelijke communicatie en dialoog met onze inwoners een absolute prioriteit. Zij zijn de gebruikers en via allerlei belastingen ook de netto betalers van het openbaar vervoer.

Belangrijk is ook de vaststelling dat de gemeente met zijn huidige meerderheid de bouw van appartementen in ALLE kernen sterk  aanmoedigt en zeker niet ontmoedigt. Weet dat vele van deze appartementen veelal bewoond worden door ouderen en laat het nu net deze groep zijn die niet de beschikking hebben over een (bedrijfs)wagen en omwille van allerlei redenen sterk afhankelijk zijn van De Lijn. Een initiatief zoals daar zijn flexbus (huidige belbus) of deelfietsen in de kernen zijn in deze slechts lapmiddelen en geen structurele oplossingen.

Een klein voorbeeld, momenteel is het aanbod van de Lijn in de kern  Beerzel ok, kan zeker beter maar ok. De laatste berichten welke verschenen zijn, herleiden dit tot NUL! De Lijn zou Beerzel dorp en kerk niet meer bedienen, de halte Dries zou blijven. Hetzelfde kan gezegd worden voor de andere kernen, uitgezonderd het Centrum.

In het verleden hebben we al meermaals opgeroepen voor een open dialoog met alle burgers via kernraden of evenwaardig initiatief, tot nu zonder enig gevolg.

Open Putte roept bij deze nogmaals het gemeentebestuur op om dringend deze dialoog op te starten en zeker alle belanghebbenden een stem te geven in dit debat.

Lijst van de burgemeester ( Open VLD) en NVA, laat u horen en maak van dit verhaal een positief verhaal met uitsluitend winnaars en kies voor het openbaar vervoer en zijn vele gebruikers.

Een bezorgd veelvuldig gebruiker van De Lijn, NMBS, fiets en jawel ook de wagen.

Luc Meulenijzer

Open Putte

Hoe besparen op je keukenafval en je jaarlijks afval factuur verminderen?

Kringlooptuinieren en thuiscompostering (Bron Ovam)

Dankzij de jarenlange inspanningen van onder meer de OVAM, bevindt Vlaanderen zich aan de top van Europa wat betreft het aantal thuiscomposteerders. Meer dan 35 % van de Vlamingen composteert immers thuis.

De OVAM ondersteunt het thuiscomposteren via het subsidiëren van de aankoop van wormenbakken, compostvaten en compostbakken. Samen met de VLACO, de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en de gemeenten, is een uitgebreid netwerk van compostmeesters opgezet.

Compostmeesters/ kringloopkrachten zijn vrijwilligers die geïnteresseerden in de eigen gemeente kunnen bijstaan met het thuiscomposteren en met het kringlooptuinieren in het algemeen.

Gft-afval ( Bron OVAM )

Bij afval denken wij al gauw aan iets dat geen waarde meer heeft, iets dat we kunnen weggooien. Toch weten wij dat wij te veel afval produceren. Onze manier van consumeren moet veranderen. We moeten afval valoriseren.

Keuken- en tuinafval (gft) en ander organisch-biologisch afval maakt een aanzienlijk deel uit van de totale hoeveelheid huisvuil. Gft-afval is afkomstig van het gescheiden ingezamelde organische deel van het huishoudelijk afval. Het omvat composteerbaar keukenafval en het gedeelte van het tuinafval dat bestaat uit het niet-houtig, fijn materiaal.

Er is geen reden om dit soort afval te storten of te verbranden, het wordt immers gemakkelijk verwerkt tot compost. Een goede scheiding is wel noodzakelijk voor het verkrijgen van een goed eindproduct.

Afhankelijk van de regio, zamelen gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden gft- en/of groenafval in, voor afvoer naar een professionele composterings- of vergistingsinstallatie.

Thuiscomposteren van gft-afval is ook eenvoudig. Daarmee sluit men zelf de kleine kringloop van het consumeren, afval produceren en opnieuw inzetten als voeding voor een rijkere bodem: van tuin naar keuken via compost terug naar de tuin.

Wat mag er WEL bij het gft-afval ( Bron OVAM )

• Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen • Dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten • Broodresten • Koffiedik, papieren koffiefilter • Papier van keukenrol • Noten, pitten • Vlees- en visresten, schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals mosselschelpen, oesterschelpen…) • Vaste zuivelproducten • Eieren, eierschalen • Fijn tuin- en snoeiafval (Bladeren, gras, onkruid, haagscheersel) • Kamer- en tuinplanten (inclusief potgrond) • Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout • Mest van kleine huisdieren.

Wat kan nog extra en beter in onze gemeente Putte?

Onderzoek wijst uit dat een groot deel van het restafval in Vlaanderen uit etensresten bestaat, zowel bij woningen in hoogbouw als bij laagbouw. Laagbouwbewoners scheiden hun groente- fruit- en tuinafval goed. Maar restjes verdwijnen nog vaak in het restafval. Veel mensen weten niet dat restjes, zoals bijvoorbeeld vlees- en visresten, spaghetti of oud brood, ook in de gft-bak kunnen. Putte haalt momenteel geen afzonderlijk GFT afval op, promoot vooral het thuis composteren, wormenbakken en dergelijke, wat zeker reeds een positief effect heeft op het restafval. Echter een steeds grotere groep inwoners in onze gemeente kan van deze zaken slechts heel beperkt gebruik maken, hier gaat het vooral over de bewoners van appartementen. Deze bewoners worden gedwongen om hun keukenafval bij het restafval te gooien. Restafval waarvoor betaald moet worden. Putte zocht al langer naar een oplossing van het probleem dat flatbewoners hun keukenafval bij het restafval gooiden. Een belangrijk deel van het restafval in Putte bestaat juist uit dit GFTafval.

Binnen de milieuraad leeft dit ook en is gevraagd dit “probleem” te bestuderen en oplossingen aan te bieden voor verdere uitwerking ( praktisch, kostprijs ed.).

Voor Open Putte is het scheiden van de etensrestanten van belang omdat het geen afval is. ‘Het is een grondstof waarvan biogas en compost gemaakt kan worden’. Als bijkomend belangrijk voordeel voor onze inwoner daalt zijn prijs welke hij of zij betaald voor restafval.

GFT wordt biogas en compost

GFt is geen afval, maar een grondstof. Het kan dienen als basis voor biogas en compost. Wanneer je vanuit dit perspectief naar GFT kijkt, wordt het belang om etensresten te scheiden zeer duidelijk. De geuroverlast die GFT met zich kan meebrengen, kan beperkt worden door – naar het voorbeeld van bv. het Nederlandse Ede – speciale GFT zuilen waar buurtbewoners kosteloos hun GFT resten kunnen deponeren. De gemeente komt de zuilen regelmatig legen, waarna de inhoud als grondstof van biogas en/of als compost zal dienen.

In Putte zou men obv kernraden (zie ook onze eerdere voorstellen) de locaties van de zuilen kunnen bepalen. Bij her-aanleg van straten of pleinen zou de gemeente kunnen opteren om deze GFT zuilen, samen met glas en hondenpoep zuilen, te integreren op kleine afval eilandjes. De afvalzuil gaat alleen open voor mensen welke zich hiervoor ingeschreven hebben en krijgen hiervoor een badge. Met deze badge krijgen ze dan ook toegang tot de speciale GFT-zuilen. Wie niet meedoet, moet het bij het restafval blijven gooien wat resulteert in een grotere rekening = de vervuiler betaalt. Om rotzooi bij deze milieu-eilanden tot een minimum te beperken kan men overgaan tot cameratoezicht, zelfs al zijn ze er niet, het plaatsen van een bord werkt al zeer afschrikkend.

Luc Meulenijzer