Een breed zorgaanbod voor kinderen, ouders en ouderen

Het zolang mogelijk zelfstandig functioneren van ouderen staat voorop.

Hier is voorkomen beter en goedkoper dan genezen. We voorzien voor de kwetsbare groepen en zorgbehoevende ouderen een woon- en zorgaanbod op maat. Veroudering is eerder een uitdaging dan een probleem!

Er moet flexibele kinderopvang zijn voor werkende ouders. We stimuleren kinderopvanginitiatieven en realiseren een kinderopvangloket.

De werkdruk ligt het hoogst voor mensen die actief zijn op de arbeidsmarkt zeker in combinatie met de zorg voor jonge kinderen of ouders. De gemeente moet deze mensen ondersteunen.

Kinderopvang en ouderenzorg maken de combinatie werk en gezin gemakkelijker.

 

 

Steun voor (culturele) verenigingen en sportclubs

Sport en cultuur dragen bij aan de gezondheid en leefbaarheid van de gemeente.

In die zin kiezen we voor sterke ondersteuning en uitbouw van alle cultuur- en sportverenigingen. Het aanbod van de sport- en cultuurdienst moet verder uitgebouwd worden, zodat de Puttenaar doorheen het jaar met een divers cultureel en sportief aanbod kan kennismaken.

De sport- en cultuurinfrastructuur is daarin belangrijk. Met de uitbouw en vernieuwing van onze gemeentelijke hallen kunnen we een bijkomende multifunctionele ruimte creëren, waar heel wat Puttenaars hun  sportieve en culturele energie kwijt kunnen.

Op deze manier zeggen we: cultuur en sport is ons veel waard.

Zuurstof voor handelaars en ondernemers

Een goede samenwerking met de handelaars is noodzakelijk. De communicatie kan worden verbeterd met behulp van de aanstelling van een ‘middenstandsmanager’. Deze kan zorgen voor een vlotte afhandeling van zaken die tot de gemeentelijke bevoegdheid behoren en anderzijds bemiddelen met de hogere overheid.

Startende ondernemers krijgen een extra duw in de rug. Dat kan in de vorm van premies of specifieke ondersteuning bij het wegwijs maken in de administratieve formaliteiten.

We pakken de winkelleegstand aan met o.m. premies en een databank van lege winkels die raadpleegbaar is in heel Vlaanderen. Om de economie in onze gemeente te steunen, moeten de verschillende belastingen herbekeken worden, vooral voor kleine en startende ondernemers.

Wonen in een fijne buurt

Ruimte is schaars en zeer kostbaar.

Vanuit het principe dat er een goed evenwicht moet zijn willen wij als gemeente zorgen voor een goede gedragen ruimtelijke ordening. Open Putte  wil bij elk planningsproces de burger zeer nauw betrekken via kernraden.

De gemeente zal zich actief inzetten voor natuurontwikkeling en recreatie, we denken hier bv aan fietspaden, wandel-joggingpaden,…

Door de aanleg van parkings op wandelafstand van de dorpskernen kan het dorpsplein heringericht worden met meer ruimte voor  mensen en activiteiten.

Er komt een grondige analyse waarin bepaald wordt hoeveel appartementen Putte en haar deelgemeenten nog aankan.

De grote bevraging: de resultaten

De afgelopen maanden organiseerde Open Putte de ‘Grote Bevraging’. Via een enquête, waarin de respondenten ook eigen aanbevelingen konden doen,  peilden we naar de mening van elke Puttenaar over ons dorp om op basis van hun stem een programma op maat van de burger te ontwerpen. Dit programma staat ondertussen ook online.  De enquête kon zowel online als in papieren versie ingevuld worden, waardoor verschillende lagen van de bevolking betrokken werden. Tijdens juni en juli haalde een gemotiveerde ploeg wekelijks de ingevulde bevragingen op. Elke dorpskern  werd daarbij met dezelfde zorg behandeld. De burger liet zich in grote aantallen horen, waardoor er maar liefst 204 enquêtes werden ingevuld. Lees hier alles over de resultaten!

Voorrang voor de zwakke weggebruiker

Te vaak blijft bereikbaarheid per auto het uitgangspunt en is duurzame leefkwaliteit daaraan ondergeschikt. Open Putte plaatst de leefkwaliteit van de gemeente centraal. Open Putte zal bij werken aan verkeersinfrastructuur eerst kijken naar veiligheid en comfort voor de zachte weggebruiker, vervolgens de gebruiker van het openbaar vervoer en daarna naar de auto.

Het is zeker niet de bedoeling van Open Putte om een anti-autobeleid te voeren, we beseffen ten volle dat de wagen een zekere noodzaak kent in ons dagelijks leven en werk.

We bouwen de fiets‐ en wandelwegen in onze gemeente verder uit. Alle trage wegen zullen in kaart gebracht worden en open gesteld worden voor vrije doorgang en natuurbeleving.

 

Bedankt!

Meer dan 200 Puttenaars gaven hun mening via de Grote bevraging. Bedankt hiervoor. We gaan hiermee aan de slag en verwerken dit in ons programma! Meer over ons programma dus binnenkort.

De grote bevraging gaat verder!

De voorbije weken heeft onze ploeg vrijwilligers de Grote Bevraging in de kernen van Grasheide en Beerzel in de bussen gestoken, elke zaterdag is deze dan terug opgehaald. We bedanken dan ook de inwoners van deze kernen voor hun bereidwillige medewerking en zeer nuttige info welke we mochten ontvangen, tevens wensen we ons te verontschuldigen indien U de inzameling zou gemist hebben.  U kan deze nog steeds op de aangeduide adressen in de bus deponeren waarvoor dank. Voor de resultaten is het nog even wachten op de formulieren van Peulis en Putte Centrum welke de volgende weken in de bus zullen vallen. We willen er tevens nog aan herinneren dat de Grote Bevraging nog steeds online kan ingevuld worden.

Maak Open Putte mee zichtbaar

De verkiezingen komen langzaam maar zeker dichterbij.

Op dit moment zijn we met Open Putte op zoek naar geschikte locaties om onze tuinborden te zetten of affiches te hangen. Heb je  een voortuin of raam waar we een bord of affiche mogen plaatsen of hangen, laat ons dit dan zeker weten via luc@openputte.be of Linda@openputte.be !

Deze borden of affiches worden voorzien vanaf begin september tot aan de verkiezingen (14 oktober), nadien worden ze door ons opnieuw verwijderd. We hebben verschillende formaten in omloop, borden van 2m² (dit zijn de grootste) en kleine borden, formaat A1 (te vergelijken met de “te koop” bordjes die je soms in een tuin ziet staan).

Indien je bereid bent om Open Putte mee op de kaart te zetten en zichtbaar te maken, aarzel dan niet langer en neem met ons contact op.