Alle berichten door Luc Meulenijzer

Zeer slecht rapport Mobiscore.

Putte bekleedt in de mobiscore de laatste plaats in de regio!

De Mobiscore is het nieuwe instrument van de Vlaamse overheid dat aangeeft hoe vlot belangrijke voorzieningen bereikbaar zijn vanuit je woning.

Met een score van amper 5,4/10 draagt Putte-centrum de rode lantaarn in de Mechelse regio. Vooral de 60+ begrijpt dit resultaat.

De voorbije jaren sloten zeer veel winkels, banken en gemeentediensten zoals politie en hun deuren in de kernen van Peulis, Beerzel en Grasheide. Dat werd recent nog maar eens pijnlijk in de verf gezet door de aankondiging dat ook de bib van Beerzel de deuren zal sluiten aan het einde van het jaar.

Ondertussen werd er wel massaal gebouwd en verkaveld, wat tot een grote bevolkingsgroei leidde.

Om echter in Putte Centrum (Markt) te geraken zijn velen onder ons genoodzaakt de bus, fiets of auto te nemen.

De auto naar Putte Centrum is op bepaalde momenten van de dag echter een processie van Echternacht en naar eco mobiliteit af te raden.

De fiets leent zich zeker voor deze korte tot middellange afstanden, hier doet Open Putte dan ook een warme oproep aan het gemeentebestuur om belangrijke budgetten te voorzien om alternatieve en veilige fietsverbindingen te maken naar het centrum en naar alle scholen vanuit àlle kernen.

De Lijn kan samen met het gemeente bestuur via het nieuwe plaatselijke regio overleg platfgorm zorgen dat alle kernen een busverbinding krijgen met Putte Centrum (halte aan de markt) met een moderne en comfortabele bushalte én info borden met electronische info over wachttijden, aansluitingen en dergelijke (zie bv aan Heist Op Den Berg station).

Een verbinding vanop de markt naar alle klinieken (Bonheiden, Mechelen en Lier) en stations (Mechelen, Heist Op Den Berg en Lier) is hier ook aangewezen.

Verplaatsingen binnen de gemeente Putte met de Lijn zouden ook gratis kunnen zijn of tegen een zeer lage kostprijs, zodat je wagen thuis blijft.

Bereikbaarheid is ook te voet, hier vraagt Open Putte degelijk onderhouden voetpaden met overal een vrije doorgang van minimum één meter. Dat zeker en vooral voor onze mindervaliden en slechtzienden, met overal aan de oversteekplaatsen verlaagde boordstenen.

Maak tevens onze trage wegen in de gemeente terug overal open en toegankelijk met een geregeld onderhoud

Je zal merken dat wandelaars, fietsers en onze schoolgaande jeugd deze dan terug massaal zullen gebruiken!

Hier kan onze huidige meerderheid van NV.a en Open VLD (lijst burgemeester) eens een werkbezoek brengen aan onze buur gemeente Sint-Katelijne-Waver waar de voorbije jaren met dezelfde partijen (aangevuld met SP.a) zeer mooi werk is verwezenlijkt, een aanrader!!

Gemeentebestuur geen woorden, maar daden helpen u weg van de laatste plaats in deze Mobiscore lijst.

DOEN !!

BIB BEERZEL SLUIT HAAR DEUREN

MEDEDELING GEMEENTEBESTUUR VIA WEBSITE GEMEENTE PUTTE;

De bibliotheek van de Putse deelgemeente Beerzel sluit op 31 december 2019 haar deuren.

Open Putte betreurt deze – zoveelste – besparing van ons gemeentebestuur van NVA en Open VLD ( lijst burgemeester). Op de laatste vergadering van de cultuurraad van 14 oktober werd daar met geen woord over gerept door de bevoegde schepen en/of andere rechtstreekse betrokkenen.

Open Putte en de inwoners van Beerzel moeten deze spijtige beslissing vernemen via de website. Vanuit onze beweging werd al verscheidene malen opgeroepen om een dialoog te voeren over beslissingen waar onze burgers rechtstreeks mee te maken krijgen. Hier zou via dialoog misschien een andere oplossing mogelijk geweest zijn. Tevens vragen we dat de bibliotheek van Putte, politie en gemeentehuis beter met het openbaar vervoer bereikbaar zou zijn voor àlle kernen  (Peulis, Beerzel, Grasheide en Centrum), specifiek vragen we een bushalte aan de markt met overdekte zitplaatsen en een elektronisch bord met uurregeling bussen.

Open Putte & gebruikers bibliotheek Beerzel.

Adviesraden in onze gemeente

Een slimme gemeente steunt adviesraden en luistert naar zijn inwoners.

Adviesraden helpen het gemeentebestuur verder te kijken, het gezichtsveld te verruimen en beslissingen voor de langere termijn te nemen. Deze raden kunnen zorgen voor mooie samenwerkingen met het lokaal beleid, als er door beide groepen (!) de juiste ingesteldheid gehanteerd wordt. De oprichting van adviesraden is facultatief, behalve waar deze bij decreet bepaald zijn. De adviesraden die de gemeenteraad opricht, hebben een louter adviserende taak.

Een adviesraad is complementair aan de vaardigheden en expertise die de gemeente zelf in huis heeft. De leden leveren een open, kritische en onafhankelijke blik. Het is echter niet evident om burgers te vinden die zich over een lange termijn willen inzetten voor grote of complexe dossiers. Meer dan ooit engageren ze zich voor specifieke thema’s die dicht bij hun eigen interesse of buurt aanleunen. Er zijn inderdaad mensen, zowel binnen het gemeentebestuur als daarbuiten die de adviesraad niet meer beschouwen als een vorm van participatief lokaal beleid.

Visie Open Putte over de toekomst van de adviesraden.

Een goed werkende raad kan een nuttige rol spelen en haar inbreng kan vergroot worden door soepeler om te gaan met het concept. Adviesraden hebben zeker nog een toekomst als we de betrokkenheid verbreden, bv meer open vergaderingen organiseren, projectmatig of thematisch werken, per thema burgers uitnodigen enz…

Op deze manier speel je ook in op de huidige tendens van kortere engagementopname. Voor elk onderwerp kan je er zo voor zorgen dat de juiste mensen rond de tafel zitten. Hoe breder het speelveld van geïnteresseerden hoe nuttiger bij het uitbrengen van een gedragen advies. Afhankelijk van het onderwerp kan je mensen oproepen om te komen, je mag er immers niet van uitgaan gaan dat iedereen steeds op de vergadering aanwezig dient te zijn. Probeer er wel voor te zorgen dat je steeds een mix van doeners en denkers rond de tafel hebt, beide heb je nodig om tot een goed resultaat te komen.

Open Putte gelooft dat adviesraden nuttig én nodig zijn. Een adviesraad zou niet uitsluitend dienen te bestaan uit een vaste ledenlijst, maar ook uit een lijst van burgers welke hebben aangegeven om mee te denken en praten over meer specifieke beleidskeuzes. Om deze lijst te bekomen is het interessant om de bevolking te bevragen of je hen mag betrekken over een bepaald thema of een bepaald beleidsdomein.

Er kunnen dan binnen de adviesraden werkgroepen opgericht worden. De “ voorzitter” van deze werkgroep kan dan die mensen contacteren die zich hebben opgegeven om mee te denken over deze materie. Open Putte is er van overtuigd dat hoe meer inspanningen je hebt gedaan om mensen te betrekken, hoe sterker je advies gedragen zal worden.

Oplossingen van Open Putte om de bevolking te betrekken.

Open Putte is van oordeel dat onze inwoners onvoldoende betrokken worden bij het beleid in onze gemeente. De burger voelt zich onvoldoende gehoord en vaak ook in de steek gelaten. Het resultaat is wantrouwen in de huidige politieke werking van Putte. Open Putte wenst een radicale breuk met deze bestuursstijl.

Een modern bestuur houdt rekening met de mening van zijn inwoners. Het zorgt ervoor dat mensen voldoende, tijdig en duidelijk geïnformeerd worden. Het gaat de dialoog aan en het geeft ook inspraak. Bv. bij de herinrichting van straten en pleinen zal het gemeentebestuur de betrokkenen vooraf en voldoende inlichten en bevragen over de plannen. Dit kan via bewonersvergaderingen waarin binnen duidelijk bepaalde krijtlijnen, de betrokken bewoners zelf invulling kunnen geven aan hun leefomgeving.

In elke kern ( Putte Centrum, Grasheide, Peulis en Beerzel) zou open Putte een kernraad installeren. Deze vier kernraden moeten als gemeentelijke adviesraden een centrale schakel worden tussen burger en bestuur. Zij worden systematisch geconsulteerd bij beleidsinitiatieven van de gemeente voor de betrokken kern ( bv. investeringen, openbaar vervoer, wegenwerken, milieu enz…) Uiteraard zullen de kernraden ook een eigen initiatief recht krijgen en problemen kunnen aankaarten bij het gemeente bestuur. De kernraad is samengesteld uit bewoners die zich vrijwillig en actief willen inzetten voor hun kern en dorp.

Met deze kernraden wil Open Putte een permanente dialoog mogelijk maken en mensen op een systematische manier betrekken bij het beleid. Open Putte doet dan ook een warme oproep aan alle Putse politieke partijen om dit voorstel op de gemeenteraad te brengen en te verwezenlijken. Open Putte staat ook open om in een “ open” werkgroep hun volle steun en medewerking te verlenen. Wij steunen elk initiatief hier omtrent.

Luc Meulenijzer