Archiveer 2019

Adviesraden in onze gemeente

Een slimme gemeente steunt adviesraden en luistert naar zijn inwoners.

Adviesraden helpen het gemeentebestuur verder te kijken, het gezichtsveld te verruimen en beslissingen voor de langere termijn te nemen. Deze raden kunnen zorgen voor mooie samenwerkingen met het lokaal beleid, als er door beide groepen (!) de juiste ingesteldheid gehanteerd wordt. De oprichting van adviesraden is facultatief, behalve waar deze bij decreet bepaald zijn. De adviesraden die de gemeenteraad opricht, hebben een louter adviserende taak.

Een adviesraad is complementair aan de vaardigheden en expertise die de gemeente zelf in huis heeft. De leden leveren een open, kritische en onafhankelijke blik. Het is echter niet evident om burgers te vinden die zich over een lange termijn willen inzetten voor grote of complexe dossiers. Meer dan ooit engageren ze zich voor specifieke thema’s die dicht bij hun eigen interesse of buurt aanleunen. Er zijn inderdaad mensen, zowel binnen het gemeentebestuur als daarbuiten die de adviesraad niet meer beschouwen als een vorm van participatief lokaal beleid.

Visie Open Putte over de toekomst van de adviesraden.

Een goed werkende raad kan een nuttige rol spelen en haar inbreng kan vergroot worden door soepeler om te gaan met het concept. Adviesraden hebben zeker nog een toekomst als we de betrokkenheid verbreden, bv meer open vergaderingen organiseren, projectmatig of thematisch werken, per thema burgers uitnodigen enz…

Op deze manier speel je ook in op de huidige tendens van kortere engagementopname. Voor elk onderwerp kan je er zo voor zorgen dat de juiste mensen rond de tafel zitten. Hoe breder het speelveld van geïnteresseerden hoe nuttiger bij het uitbrengen van een gedragen advies. Afhankelijk van het onderwerp kan je mensen oproepen om te komen, je mag er immers niet van uitgaan gaan dat iedereen steeds op de vergadering aanwezig dient te zijn. Probeer er wel voor te zorgen dat je steeds een mix van doeners en denkers rond de tafel hebt, beide heb je nodig om tot een goed resultaat te komen.

Open Putte gelooft dat adviesraden nuttig én nodig zijn. Een adviesraad zou niet uitsluitend dienen te bestaan uit een vaste ledenlijst, maar ook uit een lijst van burgers welke hebben aangegeven om mee te denken en praten over meer specifieke beleidskeuzes. Om deze lijst te bekomen is het interessant om de bevolking te bevragen of je hen mag betrekken over een bepaald thema of een bepaald beleidsdomein.

Er kunnen dan binnen de adviesraden werkgroepen opgericht worden. De “ voorzitter” van deze werkgroep kan dan die mensen contacteren die zich hebben opgegeven om mee te denken over deze materie. Open Putte is er van overtuigd dat hoe meer inspanningen je hebt gedaan om mensen te betrekken, hoe sterker je advies gedragen zal worden.

Oplossingen van Open Putte om de bevolking te betrekken.

Open Putte is van oordeel dat onze inwoners onvoldoende betrokken worden bij het beleid in onze gemeente. De burger voelt zich onvoldoende gehoord en vaak ook in de steek gelaten. Het resultaat is wantrouwen in de huidige politieke werking van Putte. Open Putte wenst een radicale breuk met deze bestuursstijl.

Een modern bestuur houdt rekening met de mening van zijn inwoners. Het zorgt ervoor dat mensen voldoende, tijdig en duidelijk geïnformeerd worden. Het gaat de dialoog aan en het geeft ook inspraak. Bv. bij de herinrichting van straten en pleinen zal het gemeentebestuur de betrokkenen vooraf en voldoende inlichten en bevragen over de plannen. Dit kan via bewonersvergaderingen waarin binnen duidelijk bepaalde krijtlijnen, de betrokken bewoners zelf invulling kunnen geven aan hun leefomgeving.

In elke kern ( Putte Centrum, Grasheide, Peulis en Beerzel) zou open Putte een kernraad installeren. Deze vier kernraden moeten als gemeentelijke adviesraden een centrale schakel worden tussen burger en bestuur. Zij worden systematisch geconsulteerd bij beleidsinitiatieven van de gemeente voor de betrokken kern ( bv. investeringen, openbaar vervoer, wegenwerken, milieu enz…) Uiteraard zullen de kernraden ook een eigen initiatief recht krijgen en problemen kunnen aankaarten bij het gemeente bestuur. De kernraad is samengesteld uit bewoners die zich vrijwillig en actief willen inzetten voor hun kern en dorp.

Met deze kernraden wil Open Putte een permanente dialoog mogelijk maken en mensen op een systematische manier betrekken bij het beleid. Open Putte doet dan ook een warme oproep aan alle Putse politieke partijen om dit voorstel op de gemeenteraad te brengen en te verwezenlijken. Open Putte staat ook open om in een “ open” werkgroep hun volle steun en medewerking te verlenen. Wij steunen elk initiatief hier omtrent.

Luc Meulenijzer

De klimaatstrijd in ons dorp Putte

“Onze inwoners, belangengroepen, studenten, politiek, kortom wij allen van Putte kunnen en moeten hierin een belangrijke rol spelen. “


Het gemeentebestuur van Putte kan het voortouw nemen.
Steeds meer steden en gemeenten beseffen dit en nemen daarom nadrukkelijk de leiding in de zoektocht naar een oplossing voor deze gezamenlijke strijd.
Lokale besturen zijn de betrokken partij bij uitstek. Het zijn immers zij die beslissingen nemen inzake bouwen, natuur, industrie, landbouw, lokale handel, mobiliteit, openbaar vervoer, fiets en wandelwegen enz….
Het gemeente bestuur heeft in haar bestuursakkoord waarschijnlijk verscheidene maatregelen hiervoor geformuleerd, de oppositie en de belangengroepen
(Natuurpunt, milieuraad, ondernemers, landbouwers, scholen enz..) eveneens.
Onze oproep : breng als gemeentebestuur al deze mensen, groepen en
specialisten samen en maak een gezamenlijk gedragen klimaatplan op maat van Putte.

‘De kritische massa mag niet meer genegeerd worden’

Het is geen strijd meer van links, rechts of centrum, wij zijn waarschijnlijk de laatste generatie die nog de kans en mogelijkheden heeft om te vechten tegen de klimaatverandering.

Burgerparticipatie
De klimaatstrijd kan gevoerd worden op lokaal niveau, ook in Putte. Spreek onze verkozenen aan en zorg ervoor dat klimaat ook een vast agendapunt wordt in de gemeenteraad. Vraag en eis klimaatplannen van je gemeente en werk persoonlijk ook mee aan de uitwerking en vooral de verwezenlijking.
Zet als gemeentebestuur een eerste stap en nodig alle betrokkenen uit voor een open gesprek. Dit zal niet alleen zorgen voor een geanimeerd gesprek en of discussie, maar zal ook een aantal nuttige ideeën opleveren.
Er is geen beter moment denkbaar om nu met je gemeentebestuur aan tafel te gaan zitten. De lokale besturen hebben net de eed afgelegd. Grijp het momentum met beide handen vast. 
Ook de lokale besturen moeten dit moment vastpakken en in samenspraak plaatselijke maatregelen uitwerken.
Open Putte zal elke uitnodiging tot gesprek met beide handen aanvaarden.
Als Open Putte hebben we in ons programma verscheidene punten staan betreffende dit zeer belangrijk thema. U kan ons programma terug vinden op de website www.OpenPutte.be

“Politiek voor onze inwoners”

“Open Vld’er Peter Gysbrechts, de burgemeester van Putte, krijgt een schorsing van twee maanden als gemeenteraadslid opgelegd voor onregelmatigheden bij verkiezingscampagne van de Lijst Burgemeester waarmee hij opkwam. Lijst Burgemeester krijgt ook een boete van 2.500 euro.”

“De sancties komen er na een klacht vanwege de lijst CD&V-Groen Putte, welke vond dat de campagne van Peter Gysbrechts en Lijst Burgemeester wel erg veel dure middelen omvatte welke niet allemaal waren terug te vinden op de aangifte van de verkiezingsuitgaven van de Lijst Burgemeester.”

Deze wending in het politieke Putte heeft al veel inkt doen vloeien. De publieke opinie en de Putse politiek, het is een moeilijk huwelijk. Ook nu wordt de huidige situatie niet op gejuich onthaald.

Als Open Putte, welke niet over grote geldmiddelen beschikt, kunnen we enkel betreuren dat we niet met gelijke wapens strijden in het aantrekken van kiezers.
Partijen kunnen immers hun succes maken door actief en prominent aanwezig te zijn in de aanloop naar verkiezingen. Om stemmen te rapen moet het programma van de partij en zijn kandidaten duidelijk en herkenbaar zijn. Politiek is perceptie.
De Lijst Burgemeester, kampioen van de propaganda, heeft dit goed begrepen. Ze beschikken over geld, een duidelijke politieke positie en sterke kandidaten uit het Putse ondernemerslandschap.

Open Putte wil een beleid op waarden gedreven, een bestuur dat uitgaat van gedeelde waarden, ook met inwoners. Met Open Putte willen we een positieve boodschap brengen, en willen we enkel op een positieve en constructieve wijze op de voorgrond treden.

“Afbraakpolitiek voert de boventoon”

Op dit moment voert de afbraakpolitiek in Putte de boventoon. De politieke partijen treffen blaam door mee te gaan in deze politiek waarin natrappen de standaard is geworden.

Pas wanneer we politiek voeren in het belang van ons dorp en onze inwoners, kunnen we trots zijn op onze gemeente.

Deze legislatuur gaat verder op hetzelfde elan, met Peter Gysbrechts als burgemeester en de coalitie Lijst Burgemeester en N-VA.
De oppositiestoelen worden gevuld door CD&V-Groen.
Het zal niet eenvoudig zijn, maar als Open Putte rekenen wij toch op een positieve samenwerking waarbij naar iedereen zal geluisterd worden.

Wij gaan met Open Putte niet in de schaduw treden, maar zullen de volgende 6 jaar ook op alle mogelijke manieren meewerken aan een positief politiek klimaat zonder aan afbraakpolitiek te doen.